กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก
โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping)
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ขั้นตอนการศึกษา
1. คณะผู้ทำการศึกษาได้ทำการสำรวจกลุ่มการผลิตและบริการทั่วประเทศจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มีการบันทึกไว้ทั้งโดยหน่วยงานราชการและเอกชนในเอกสารรายงานต่างๆ รวมทั้งจากการเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และใช้เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น 3 ประการ คือ
1 ) การมีสถานที่ทางภูมิศาสตร์/ทำเล (Location) ที่แน่ชัดว่าอยู่ในจังหวัดใด
2 ) การมีบุคคล/ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นแกนนำ (Stakeholders) และ/หรือมีหน่วยงานสนับสนุนที่สามารถติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ และ
3 ) การมีข้อมูลว่าได้มีการดำเนินกิจกรรม (Activity) ร่วมกันในระดับหนึ่ง
2. จากจำนวนคลัสเตอร์ทั้งหมดที่ได้จากการสำรวจข้อมูลทุติยภูมิ คณะผู้ทำการศึกษาได้คัดเลือก 152 คลัสเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขั้นต้น เพื่อทำการประเมินศักยภาพด้านการพัฒนาและความเข้มแข็งของเครือข่าย (Cluster Strength) โดยมีกรอบการประเมินในประเด็นต่างๆประกอบด้วย
1 ) ลักษณะการดำเนินงานของคลัสเตอร์
2 ) ความเชื่อมโยง และความร่วมมือภายในคลัสเตอร์
3 ) เงื่อนไขของปัจจัยการผลิต
4 ) เงื่อนไขอุปสงค์
3. คัดเลือก 60 คลัสเตอร์ที่มีลำดับคะแนนสูงสุด สำหรับทำการสำรวจภาคสนาม และประเมินสถานะปัจจุบันตามองค์ประกอบ Diamond Model ของ Porter และนำมาแบ่งกลุ่ม จัดลำดับศักยภาพโดยจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่มีความพร้อม/ศักยภาพสูง ไปจนถึงกลุ่มที่มีความพร้อม/ศักยภาพต่ำ ได้แก่ กลุ่มที่เพิ่งรวมตัว กลุ่มกำลังแสวงหาทิศทาง กลุ่มกำลังพัฒนา และ กลุ่มศักยภาพสูง
4. คณะผู้ทำการศึกษาพิจารณาคัดเลือก 20 คลัสเตอร์ จาก 60 คลัสเตอร์ข้างต้นเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงลึกขีดความสามารถในการแข่งขันโดยทำการประเมินศักยภาพด้าน ความเข้มแข็ง และ(Cluster Strength) โอกาสทางการตลาด (Market Opportunity) ของคลัสเตอร์ และใช้กรอบการวิเคราะห์ตาม Diamond Model, SWOT, Supply Chain, Cluster Map เพื่อประเมินความเข้มแข็งและสมรรถนะของคลัสเตอร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Critical Issues) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่ได้จากการออกแบบสำรวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์และสอบถามแบบตัวต่อตัว การสนทนากลุ่ม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th