กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก
โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping)
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการสำรวจและจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจจะช่วยทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นภาพรวมและภาพกว้างของการดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์ในประเทศไทยที่ผ่านมา รวมทั้งประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ตามกลุ่มศักยภาพซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป นอกจากนี้ยังจะได้มองเห็นภาพลึกการพัฒนาการของบางคลัสเตอร์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึก ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) มีกรอบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวมและในระดับรายคลัสเตอร์ที่สอดคล้องกัน ทำให้สามารถพัฒนาคลัสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจะช่วยทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและหน่วยงานสนับสนุนอื่น เช่น Cluster Development Agent (CDA) มีข้อมูลในการทำงานส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสมและบูรณาการ

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th