กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก
โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping)
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping) ของประเทศไทยที่บ่งบอกสถานะปัจจุบัน และแสดงระดับของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจรายจังหวัดทั่วประเทศที่ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ
2. วิเคราะห์ศักยภาพของเครือข่ายวิสาหกิจและจัดลำดับความสำคัญของเครือข่ายวิสาหกิจตามระดับศักยภาพ
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในแต่ละระดับ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและกำหนดนโยบายสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสม
ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th