กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก
โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping)
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ความเป็นมาของโครงการ
รัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการสร้างให้เกิดความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชน และจากแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ไมเคิล พอร์เตอร์ ที่ว่าประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขันได้ต้องเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ คือ บริษัท ซึ่งหากบริษัทหนึ่งๆสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของตนให้สูงขึ้นได้ ย่อมทำให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และหากหลายๆบริษัทในอุตสาหกรรมหนึ่งๆมีการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการผลิต ก็ย่อมส่งผลให้อุตสาหกรรมนั้นๆมีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อหลายๆอุตสาหกรรมในประเทศมีผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ก็จะนำไปสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศให้สูงขึ้นในท้ายที่สุด ดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์จึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลัสเตอร์ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการเสริมสร้างและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการในทุกระดับเนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพลังความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคมและองค์กรธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและเป็นระบบจนกระทั่งสามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้ในที่สุด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ของประเทศ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคลัสเตอร์ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลักดันการดำเนินงานในระดับปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการพัฒนาคลัสเตอร์ของหน่วยงานและองค์กรเหล่านั้น จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานจัดทำโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจไทยขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์ในภาคการผลิตและบริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการซึ่งโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจฯเป็นหนึ่งในโครงการทั้งสี่นั้นอันได้แก่
1. โครงการเครือข่ายวิสาหกิจสัญจรใน 5 ภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาด้วยคลัสเตอร์และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและบุคคลต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมในโครงการ
2. โครงการพัฒนาพันธมิตรวิสาหกิจไทย และการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประสานงานคลัสเตอร์ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจมีการเชื่อมโยงกันเพื่อเตรียมตัวไปสู่การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้งเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนาคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
3. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ โดยการจัดทำเอกสารสำหรับเผยแพร่ และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมผู้ประสานงานคลัสเตอร์
4. โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจทั่วประเทศ เพื่อสำรวจแหล่งที่ตั้ง ระดับการพัฒนา ลักษณะความเชื่อมโยง และศักยภาพของแต่ละคลัสเตอร์ รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวนโยบายในการดำเนินงานการพัฒนาคลัสเตอร์ต่างๆที่เหมาะสมตามระดับการพัฒนาของแต่ละคลัสเตอร์

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th