กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านประสงค์จะให้ข้อมูลกลุ่มการผลิต และบริการที่อื่นที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฎ กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยกรอกแบบสำรวจ

ขั้นตอนการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
1. หากรายชื่อคลัสเตอร์ที่สำรวจในโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจนี้ ยังไม่มีข้อมูลกลุ่มการผลิต และบริการที่ท่านรู้จัก กรุณาให้รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 1 เพื่อเป็นข้อมูลให้ สศช. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่วิสาหกิจต่อไปในอนาคต
2. หากท่านเป็นผู้วางนโยบาย และต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาคลัสเตอร์ตามรายชื่อคลัสเตอร์ที่มีในแผนที่ กรุณากรอกแบบฟอร์ม 2 เพื่อให้ข้อมูล หากยังไม่มีรายชื่อคลัสเตอร์ที่ท่านต้องการให้ข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1 เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนกรอกแบบฟอร์ม 2
3. หากท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ และต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความร่วมมือภายในคลัสเตอร์ที่มีรายชื่อคลัสเตอร์ปรากฎในแผนที่ กรุณากรอกแบบฟอร์ม 3 เพื่อให้ข้อมูล หากยังไม่มีรายชื่อคลัสเตอร์ที่ท่านต้องการให้ข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1 เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนกรอกแบบฟอร์ม 3
4. หากท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ และต้องการประเมินความเข้มแข็ง และโอกาสทางการตลาดของคลัสเตอร์ที่มีรายชื่อคลัสเตอร์ปรากฎในแผนที่ กรุณากรอกแบบฟอร์ม 4 เพื่อให้ข้อมูล หากยังไม่มีรายชื่อคลัสเตอร์ที่ท่านต้องการให้ข้อมูล กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1 เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนกรอกแบบฟอร์ม 4

แบบฟอร์ม 1 : แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์
กรุณาให้รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มการผลิต และบริการที่ท่านรู้จัก เพื่อให้ สศช. ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจต่อไปในอนาคต
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อให้ข้อมูล
แบบฟอร์ม 2 : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้วางนโยบาย
หากท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการขององค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน สถาบันเฉพาะทาง สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา คลัสเตอร์ กรุณาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อให้ข้อมูล
แบบฟอร์ม 3 : แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคลัสเตอร์
หากท่านเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ เช่นผู้ประกอบการ หน่วยงานสนับสนุน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และต้องการให้ข้อมูลลักษณะการดำเนินงาน และระดับความร่วมมือภายในคลัสเตอร์
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อให้ข้อมูล
แบบฟอร์ม 4 : แบบประเมินความเข้มแข็ง และโอกาสทางการตลาดของคลัสเตอร์
หากท่านเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ เช่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานสนับสนุน สถาบันการศึกษา และต้องการประเมินความเข้มแข็ง และโอกาสทางการตลาดของคลัสเตอร์ ตามเกณฑ์การให้คะแนน
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อให้ข้อมูล

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th