กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: สมุทรสาคร
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 2
 ภาคเศรษฐกิจ กระเป๋าและผลิตภัณฑ์หนัง
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
 หน่วยงานให้ทุน กระทรวงมหาดไทย
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

การเกิดขึ้นของกลุ่มเริ่มขึ้นเมื่อปี 2541 โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครมองเห็นศักยภาพในการผลิตของคุณอากาศและคุณจันทร์เพ็ญ โพธิสุพรรณซึ่งเคยทำงานในโรงงานเครื่องหนังมาก่อน และภายหลังได้ออกมาทำกระเป๋ากันเอง 2 คนสามี-ภรรยา นำไปขายตามสถานที่ต่างๆตามจำนวนแล้วแต่จะผลิตได้ พัฒนาชุมชนมองเห็นว่าเป็นสินค้าที่มีฝีมือและคุณภาพดี น่าที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตเป็นสินค้าชุมชนได้ จึงได้แนะนำให้ทั้งสองชักชวนคนอื่นๆในท้องถิ่นที่สนใจมารวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและสร้างเป็นธุรกิจของชุมชนต่อไป ซึ่งปรากฏว่าคุณอากาศและคุณจันทร์เพ็ญสามารถรวมกลุ่มได้สำเร็จและดำเนินการฝึกสอนการผลิตให้กับสมาชิก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสนง.พัฒนาชุมชนเพื่อการจัดตั้งกลุ่มในระยะเริ่มแรก และมีการดำเนินงานในรูปแบบของกลุ่ม OTOP ผลิตสินค้าเครื่องหนังประเภทกระเป๋าถือ กระเป๋าใส่สตางค์ เข็มขัด พวงกุญแจ และนำออกจำหน่ายในนามของกลุ่มตามงานแสดงสินค้าต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้า OTOP

กลุ่มมีการดำเนินงานมาด้วยดีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 16 คน ส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านซึ่งจะใช้เวลาว่างมาร่วมการผลิตของกลุ่ม สินค้าของกลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้แก่ อบต. พัฒนาชุมชน สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ทั้งในด้านงบประมาณช่วยเหลือ สินเชื่อ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่างๆ การส่งเสริมการตลาด การจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือในการผลิต ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่จาก อบต.สำหรับใช้ในการฝึกอบรมและทำการผลิต ซึ่งมีกระบวนการไม่ซับซ้อน ใช้วัตถุดิบหลักคือหนังวัวฟอกซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามแหล่งค้าส่งรายย่อย ใช้จักรเย็บอุตสาหกรรมธรรมดาๆเป็นเครื่องมือในการผลิต ทำการออกแบบสินค้ากันเองในกลุ่ม โดยมีคุณอากาศเป็นผู้ฝึกสอนแนะนำทั้งการออกแบบและการตัดเย็บเนื่องจากมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิตเป็นอย่างดี สินค้าของกลุ่มได้รับความนิยมและขายดี จึงได้รับการสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัดให้สร้างตราสินค้าของกลุ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาด ซึ่งกลุ่มได้มีการพัฒนาตราสินค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของกลุ่มแล้วโดยใช้ชื่อว่า “นาเดีย” (แต่เดิมจะใชยี่ห้อ “นาดี” ตามชื่อตำบลที่ตั้ง แต่ไม่สามารถจดได้เนื่องจากเป็นชื่อทั่วไป)

กลุ่มโดยการนำของคุณอากาศและคุณจันทร์เพ็ญมีศักยภาพด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ค่อนข้างดี มีการออกแบบรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่น การอัดลายหนัง การลงสีหนัง และมีแนวความคิดที่จะเอาเศษหนังที่เหลือจากการตัดมาเย็บปะต่อเข้าด้วยกันเพื่อทำผลิตภัณฑ์ประเภทหนังปะเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องอาศัยเครื่องจักรและเทคนิคฝีมือที่เป็นพิเศษมากขึ้น รวมทั้งมีความพยายามที่จะออกแบบชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า แต่ขาดความรู้ด้านเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัย ไม่รู้ว่าควรจะต้องใช้เครื่องจักรประเภทใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพ้ฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม สำหรับโอกาสทางด้านตลาดของกลุ่มนับว่าดีเนื่องจากสินค้ามีรูปแบบและคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า มีความต้องการที่จะสั่งผลิตเป็น lot แบบขายส่ง แต่ติดปัญหาที่กลุ่มไม่สามารถรับผลิตงานในปริมาณมากๆได้ (ผลิตกระเป๋าถือได้เดือนละประมาณ 100 ชิ้นในระดับราคา 500-1200 บาท) เนื่องจากจำนวนแรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพออีกทั้งเป็นแรงงานวัยกลางคนขึ้นไปทำให้มีศักยภาพจำกัด แรงงานที่เป็นวัยทำงานในท้องถิ่นเข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกันหมด เคยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการฝึกสอนการผลิตให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นแรงงานเสริมให้กับกลุ่ม แต่ก็ช่วยลดปัญหาได้เพียงในระยะสั้นคือเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน

นอกจากสมาชิกกลุ่มจะมีความสัมพันธ์และร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างกันเองภายในกลุ่มเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอแล้ว กลุ่มยังมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ม OTOP ในจังหวัดอื่นๆที่มีการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน คือ กลุ่มของจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และ อยุธยา มีการปรึกษาหารือแนะนำเทคนิคการผลิตซึ่งกันและกันอยู่เนืองๆ

จากการที่กลุ่มมีการรวมตัวกันมาเป็นเวลานานโดยมีผู้นำที่เข้มแข็งและมีศักยภาพด้านการผลิตจึงทำให้กลุ่มมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันภายในอย่างเหนียวแน่นและมีการพัฒนาด้านเทคนิคการผลิตและรูปแบบสินค้าของกลุ่มมาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการมีโอกาสทางการตลาดที่ดีเพราะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและรูปแบบเป็นที่พอใจของผู้บริโภค แต่โอกาสที่กลุ่มจะขยายธุรกิจเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มมีน้อยมากหากยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้านแรงงานหรือเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มากขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักที่สำคัญที่สุด รวมทั้งจะต้องพยายามแก้ปัญหาด้านเครื่องจักรเครื่องมือที่จะนำมาใช้ผลิตสินค้าที่มีรูปแบบ (Design) ที่ซับซ้อนมากขึ้นให้ได้เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและขายในราคาสูงขึ้นโดยใช้กำลังการผลิตเท่าเดิมไปก่อน เมื่อ Brand เริ่มติดตลาดมากขึ้นแล้วจึงค่อยพิจารณาเรื่องการหาสินเชื่อเพื่อขยายการผลิตโดยอาจตั้งเป็นโรงงานขนาดเล็กและจ้างแรงงานหนุ่มสาวเข้ามาทำการผลิตมากขึ้นในอนาคต
<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th