กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: สระบุรี
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนบน 2
 ภาคเศรษฐกิจ ปูนซึเมนต์
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

ประเทศไทยมีผู้ผลิตปูนซีเมนต์อยู่เพียง 9 ราย 14 โรงทั่วประเทศ มีปริมาณการผลิตรวมกัน(เฉพาะปูนซีเมนต์ไม่รวมปูนเม็ด) ในปี 2547 ประมาณ 30 ล้านตัน การใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 64 ของกำลังการผลิตรวม เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 2 ราย คือ ปูนซีเมนต์ไทย และ ปูนซีเมนต์นครหลวง มีปริมาณการผลิตรวมกันคิดเป็นร้อยละ 73 ของทั้งหมด ผู้ผลิตขนาดกลาง 3 ราย คือ ทีพีไอโพลีน ปูนซีเมนต์เอเซีย และ ชลประทานซีเมนต์ มีสัดส่วนปริมาณการผลิตร้อยละ 25 ที่เหลืออีก 4 รายเป็นขนาดเล็ก คือ ซีเม็กซ์ ไทยสถาปนา สามัคคีซีเมนต์ และ สระบุรีซีเมนต์ กำลังการผลิตรวมกันเพียงร้อยละ 2 โดยมีจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลิตปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ ประมาณกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด มีผู้ผลิตกระจุกอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีถึง 6 ราย เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 2 ราย ขนาดกลาง 2 ราย และ ขนาดเล็ก 2 ราย ทั้งนี้เนื่องจากสระบุรีเป็นแหล่งหินปูนซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

โดยทั่วไปเท่าที่ผ่านมา ธุรกิจปูนซีเมนต์มีการแข่งขันสูงในทุกภาวะตลาด เนื่องจากตลาดปูนซีเมนต์เป็นตลาดเสรี และมีความแตกต่างของตัวสินค้าค่อนข้างน้อยมาก แต่ละบริษัทจึงต้องกำหนดกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาการแข่งขันจะเน้นใน 2 เรื่องคือ ราคาและการบริการ แม้ว่าราคาจำหน่ายปูนซีเมนต์จะถูกควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ผู้ผลิตก็สามารถขอปรับราคาได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันผู้ผลิตก็แข่งขันกันให้ส่วนลดกับตัวแทนจำหน่าย อย่างไรก็ตามตลาดปูนซีเมนต์ไทยมีลักษณะที่มีผู้นำตลาดชัดเจนคือ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นผู้กำหนดราคา เมื่อผู้นำตลาดขยับตัว ผู้ตามจะขยับตามทันที ซึ่งที่ผ่านมาวิถีการตลาดเช่นนี้ได้ส่งผลดีต่อผู้ผลิตทุกราย ปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคเริ่มมีความหลากหลาย ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจจึงอยู่ที่การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด รวมทั้งการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ต้องพัฒนามากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อผู้ผลิตและต่อตัวสินค้า จึงจะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมาครองได้มากขึ้น

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยมุ่งเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากการส่งออกจะมีกำไรน้อยกว่าเพราะสินค้ามีน้ำหนักมากทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสูง และต้องประสบกับมาตรการกีดกันทางการค้าและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่ง ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ตลาดส่งออกหลักของปูนซีเมนต์ของไทยส่วนใหญ่จึงเป็นประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียง ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา พม่า บังคลาเทศ โดยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 13 ที่เหลือเป็นการใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงขยายตัวทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐบาลประเภทเมกะโปรเจ็กต์และโครงข่ายคมนาคมที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศยังมีแนวโน้มสูง

เนื่องจากมีผู้ผลิตปูนซีเมนต์เป็นจำนวนน้อยรายทั่วประเทศ การรวมกลุ่มกันจึงมีเพียงในรูปของการเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดซึ่งเป็นลักษณะของการรวมตัวแบบเป็นทางการ มีการพบปะหารือกันตามกำหนดวาระการประชุมของสภาอุตสาหกรรมฯ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันจึงเป็นไปในฐานะสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งโครงสร้างการจัดกลุ่มสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมในระดับส่วนกลางจะแยกตามประเภทต่างๆของอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์รวมอยู่ด้วย และเนื่องจากสภาอุตสาหกรรมฯมีนโยบายที่ต้องการนำเอาแนวคิดเรื่องคลัสเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระดับจุลภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระดับมหภาคหรือระดับประเทศ จึงได้ทำการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างเข้าไว้ด้วยกันในอีกระดับหนึ่งในรูปแบบของเครือข่ายอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อันประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เหล็ก ไม้ อลูมิเนียม แก้วและกระจก แกรนิตและหินอ่อน เซรามิก หลังคา และ เฟอร์นิเจอร์ อย่างไรก็ตามการรวมเป็นเครือข่ายดังกล่าวในทางปฏิบัติในปัจจุบัน ยังไม่ได้มีลักษณะของการสานสร้างให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาของกลุ่มในลักษณะของคลัสเตอร์อย่างแท้จริงเท่าใดนัก อาจเนื่องมาจากปัญหาด้านผู้นำกลุ่มซึ่งยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในแนวคิดเกี่ยวกับคลัสเตอร์ รวมทั้งยังขาดความเข้มแข็งและมุ่งมั่นเท่าที่ควร


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th