กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: อุบลราชธานี
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 ภาคเศรษฐกิจ ผ้าทอมือที่ผลิตจากฝ้าย,ไหม และใยสังเคราะห์
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

คลัสเตอร์ผ้าทอมือ จังหวัดอุบลราชธานี จัดอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมกลางน้ำ และปลายน้ำ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับอุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเส้นใย โดยในส่วนที่เป็นกิจกรรมหลักของคลัสเตอร์ดังกล่าวนี้ ได้แก่ การออกแบบลวดลาย การมัดย้อม การทอ การตัดเย็บ และการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ ผ้าผืนทอมือ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ออกสู่ตลาด เป็นต้น

มูลค่าของสินค้าในคลัสเตอร์ผ้าทอมือและเครื่องแต่งกาย จังหวัดอุบลราชธานี จากรายงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่าการตลาดรวมทั้งหมด นับตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2548 รวมเป็นเงินจำนวน 208,543,035 บาท ประกอบด้วยมูลค่าการตลาดภายในประเทศ จำนวน 187,575,125 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของยอดขายทั้งหมด สำหรับยอดขายในต่างประเทศเท่ากับ 20,967,910 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งมูลค่าของผ้าทอมือและเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ 33.18 ของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งหมดในช่วงเดียวกัน

คลัสเตอร์ผ้าทอมือของจังหวัดจากการสำรวจข้อมูล พบว่า มีจำนวนกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 349 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มทอผ้า กลุ่มผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กลุ่มร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งในระดับจังหวัด เป็นต้น โดยกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัด และเกี่ยวข้องกับแรงงานจำนวนมาก ซึ่งใช้เวลาว่างจากการทำงานในภาคการเกษตรมาทำการผลิตผ้าทอมือและเครื่องแต่งกาย เป็นการหารายได้เสริมสำหรับครอบครัวในชนบท

ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงในคลัสเตอร์ จะเป็นการเกี่ยวโยงกันในสายการผลิตที่ประกอบด้วย การสั่งซื้อ และขนส่งวัตถุดิบจากโรงงานผลิตเส้นใย หรือร้านจำหน่ายวัตถุดิบไปยังกลุ่มการผลิต ในกลุ่มการผลิตจะดำเนินการออกแบบลาดลาย / มัด / ย้อมสี ตามความต้องการของลูกค้าหรือออกแบบลายใหม่ แล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทอของกลุ่มทอผ้าด้วยมือ เสร็จแล้วจะนำส่งผ้าผืนออกจำหน่าย และ/หรือส่งให้กับกลุ่มตัดเย็บสำเร็จรูป และนำออกจำหน่ายให้กับลูกค้า หรือร้านค้าส่งหรือค้าปลีกในระดับจังหวัด หรือร้านค้าในต่างจังหวัด

แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์ มีดังนี้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากขบวนการผลิตเกือบทั้งหมดอาศัยวัตถุดิบที่นำเข้าจากท้องถิ่นอื่นรวมถึงการนำเข้าจากต่างประเทศ จึงควรส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุดิบที่ท้องถิ่นมีศักยภาพในการผลิต เช่น การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เพื่อผลิตเส้นใยที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการผลิตสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในการซื้อวัตถุดิบลักษณะเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนด้านวัตถุดิบที่จำเป็นในการผลิต ซึ่งระบบคลัสเตอร์ที่มีระบบการประสานงานที่ดีจะมีส่วนช่วยให้ระบบการจัดหาวัตถุดิบมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่ถูกลง

ด้านบุคลากร
การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต การออกแบบ และการพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลาย ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการตลาด การค้า เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น

โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อหาวัตถุดิบในท้องถิ่นทดแทนการนำเข้า การพัฒนาพันธุ์หม่อน ไหม ที่มีสมรรถภาพในการผลิตสูงขึ้น การศึกษาวิจัยทางด้านกระบวนการฟอกย้อมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th