กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ปราจีนบุรี
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 3
 ภาคเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์หมวกใบลาน
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแหล่งที่มีพันธุ์ไม้ที่เรียกกันว่า “ใบลาน” ซึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่มากมาย โดยใบลานที่ว่านี้จัดว่าเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ และใบลานที่อำเภอนาดีเป็นแหล่งใบลานแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ด้วยความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบอันได้แก่ ใบลานที่มีอยู่มากมายนั่นเอง ทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะที่ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี นำเอามาสานเป็นหมวกกันมาแต่บรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนกันมาแล้ว

ตลาดสำคัญของหมวกใบลานตำบลบุพราหมณ์นั้น มีทั้งส่วนที่พ่อค้าจากต่างถิ่นเดินทางเข้าไปซื้อขายกันถึงตำบลและหมู่บ้าน ในขณะที่บางส่วนส่งขายเข้าสู่ตลาดต่างถิ่น อาทิ ตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพฯ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างเช่น ซาฟารีเวิลด์ ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการผลิตตามคำสั่งเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย

ผู้ประกอบอาชีพผลิตหมวกใบลานไม่มีการรวมกลุ่มเครือข่ายแบบคลัสเตอร์ เป็นเพียงกลุ่มที่รวบรวมผลผลิต ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 20-30 คน ผลผลิตส่วนมากคือ หมวก และกระเป๋า โดยมีทั้งแบบดั้งเดิม และแบบประยุกต์ซึ่งมีการใช้สีวิทยาศาสตร์เข้ามาย้อมใบลานให้มีสีสันที่แปลกตากันออกไป ลักษณะการผลิตแต่เดิมชาวบ้านผลิตและจัดจำหน่ายเอง หรือผลิตและส่งให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้รวบรวมผลผลิต แต่ปัจจุบันความต้องการผลผลิตลดลง ชาวบ้านจึงรับคำสั่งผลิตจากหัวหน้ากลุ่มที่ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิต และนำมาส่งที่หัวหน้ากลุ่มซึ่งเป็นผู้รวบรวมเป็นครั้งคราว ราคาของการจำหน่ายมีตั้งแต่ราคา 100 บาท ไปจนถึงหมวกใบลานคาวบอยใบใหญ่ หรือกระเป๋าที่ราคาใบละ 350-500 บาท ผู้ประกอบการมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 4,000-5,000 บาท

คลัสเตอร์ผู้ผลิตหมวกใบลานนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไม่มีการเชื่อมโยงกันในรูปแบบเครือข่ายแบบคลัสเตอร์ การรวมตัวกันของผู้ผลิตเกิดจากข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบในพื้นที่ มีตลาดจำกัด ไม่มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน สินค้าเป็นลักษณะทั่วไปยังไม่มีจุดเด่น ประกอบกับการแข่งขันในตลาดสูงมากเพราะมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน จึงทำให้ความต้องการลดลง การพัฒนาส่งเสริม คลัสเตอร์กลุ่มนี้จึงควรพัฒนาเทคนิคการผลิต ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่รูปแบบ และประเภทของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การผลิต และการตลาด โดยควรสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่ม


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th