กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 3
 ภาคเศรษฐกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน สถาบันยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ -

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

จากการสำรวจสถานะปัจจุบัน พบว่ามีการรวมกลุ่มเพียงการจัดประชุมร่วมกันในการจัดงานแสดงสินค้าและการตลาด แต่ไม่ปรากฎว่ามีการพัฒนาตามแนวทางของคลัสเตอร์ ปรากฎแต่เพียงว่ามีบริษัทผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มาตั้งโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยบริษัทหลักๆ 10 บริษัท และผู้ประกอบการรายย่อยอีก 158 ราย ดังนี้

1. Toyota Motor Thailand

2. Isuzu Motors (Thailand)

3. Siam Nissan Automobile

4. Siam V.M.C. Automobile

5. Thai Auto Work

6. International Vehicles

7. Thai Yamaha Motor

8. Thai Swedish Assembly

9. Hino Motors (Thailand)

10. Thonburi Automotive Assembly

จากการที่โรงงานประกอบรถยนต์รายใหญ่หลายรายมาตั้งฐานการผลิตที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติ (OEM) ซึ่งมีตลาดแน่นอน จึงส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายรายมาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานประกอบรถยนต์ที่ตนจัดส่งชิ้นส่วนให้ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนและโรงงานประกอบ ช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง ด้านบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตได้พอดีกับความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา จึงถือว่าคลัสเตอร์นี้ มีการกระจุกตัวตามทำเลที่ตั้ง และมีความเชื่อมโยงกันในระดับหนึ่งตามธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว พบว่าจะมีการเน้นถึงการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง (Cluster) ด้านยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง อาหารแปรรูป และอื่นๆ ซึ่งนับได้ว่าภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ขบวนการของคลัสเตอร์ในระดับหนึ่ง

สำหรับการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ในกลุ่มนี้ ยังไม่มีการดำเนินงานที่ชัดเจนนัก โดยแนวทางการส่งเสริมนั้น สมาคมต่างๆ ควรเป็นผู้มีบทบาทหลักและมีสถาบันยานยนต์เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ที่จะเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ SMEs ใน Supply Chain ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนด้านเงินกู้ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสม่ำเสมอ การจัดทำกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน หรือการดูงานต่างประเทศ เป็นต้น


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th