กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
กลุ่มจังหวัด: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 ภาคเศรษฐกิจ ผัก ผลไม้แปรรูป น้ำผัก ผลไม้
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 หน่วยงานให้ทุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเริ่มดำเนินการในปี 2546 สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนจึงได้นำเอาแนวคิดของการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบของ “คลัสเตอร์” มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ เครื่องจักร และ บรรจุภัณฑ์ ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน โดยมีสมาชิกเริ่มแรกกว่า 180 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการกลุ่มผัก-ผลไม้แปรรูป กลุ่มอาหารกระป๋อง กลุ่มขนมขบเคี้ยว และกลุ่มเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ มีสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็นผู้ประสานงานคลัสเตอร์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านความรู้วิชาการต่างๆ

หลังจากที่ได้มีการรวมตัวกันขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ กลุ่มได้มีการจัดทำกิจกรรมต่างๆระหว่างสมาชิกอย่างต่อเนื่องทั้งกิจกรรมทางด้านการสานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก กิจกรรมการจัดอบรมสัมมนาและให้คำแนะนำปรึกษาด้านการผลิต การจัดการ การพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งกิจกรรมด้านการตลาด มีการออกงานแสดงสินค้า ศึกษาสำรวจตลาดต่างประเทศร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกในกลุ่มให้เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการแสวงหาตลาดใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มมีสมาชิกจำนวนมากและผลิตสินค้าที่หลากหลายมากแม้ว่าจะอยู่ในหมวดสินค้าอาหารแปรรูปเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ ระดับและประเภทของการแปรรูป กระบวนการผลิต โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่จะมีสัดส่วนมากเป็นพิเศษและจะสามารถถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ทำให้ยากต่อการหาจุดร่วมของปัญหา ความสนใจ และ ผลประโยชน์ที่สำคัญอย่างแท้จริงในหมู่สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวความคิดและกระบวนการของการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ การดำเนินกิจกรรมร่วมของกลุ่มเท่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้กับสมาชิกจึงทำได้เฉพาะในเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สมาชิกส่วนใหญ่สามารถได้รับประโยชน์ร่วมกัน การจัดฝึกอบรมความรู้ในเรื่องที่เฉพาะเจาะลึกสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งทำได้ยากเพราะสมาชิกคาดหวังที่จะได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในการเข้ามาร่วมกลุ่ม ทำให้จำนวนสมาชิกค่อยๆลดลงเหลือประมาณ 60 รายในปัจจุบัน

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกิดจากการผลักดันของภาครัฐให้มีการรวมตัวกันขึ้นและมีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนการดำเนินงานในระยะเริ่มแรกโดยที่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกลุ่มยังไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องถ่องแท้เท่าที่ควรเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของธุรกิจโดยใช้กระบวนการของการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ จึงคาดหวังที่จะเข้ามาเพื่อได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐมากกว่าคิดที่จะช่วยเหลือกันเองระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นเมื่อการดำเนินโครงการในระยะแรกสิ้นสุดลงพร้อมกับงบประมาณสนับสนุน จึงมีสมาชิกจำนวนมากถอนตัว มีการเลือกประธานกลุ่มคนใหม่ซึ่งเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้วยวิถีทางของคลัสเตอร์ จึงมีแนวโน้มว่ากลุ่มจะทำการทบทวนแนวคิด สร้างความเข้าใจในหมู่สมาชิก และปรับกลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่มให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th