กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: กาญจนบุรี
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 1
 ภาคเศรษฐกิจ น้ำตาล
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ


ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ 4 ของโลกมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท มีพื้นที่การปลูกอ้อยอยู่ในทุกภาคของประเทศ มากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง โดยมีกาญจนบุรีเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดในภาคกลาง มีโรงงานผลิตน้ำตาล 8 โรงรวมพื้นที่ใกล้เคียงคือจังหวัดราชบุรีอีก 2 โรง เป็น 10 โรง จากทั้งหมด 46 โรงทั่วประเทศ อุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลของไทยมีปัญหามาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในเรื่องของโครงสร้างการผลิตและการกำหนดราคาซึ่งไม่สามารถเป็นไปตามกลไกการตลาด มีการกำหนดโควต้าการผลิต การจำหน่าย และการส่งออก รวมทั้งการกำหนดราคาอ้อยและกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำตาลภายในประเทศ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังที่จะประสานประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่การบริหารระบบเท่าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ มีความขัดแย้งกันตลอดเวลาในระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสมาคมโรงงานน้ำตาล สมาพันธ์ชาวไร่อ้อย และภาครัฐในฐานะฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ปริมาณการผลิตน้ำตาลในแต่ละปีขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตอ้อยซึ่งแต่เดิมเคยมีปัญหาผลผลิตอ้อยเกินความต้องการ แต่มาในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาผลผลิตอ้อยกลับลดน้อยลงจากที่เคยผลิตได้ทั่วประเทศปีละ 60-70 ล้านตัน เหลือเพียง 40-50 ล้านตันจนไม่พอป้อนโรงงานน้ำตาลซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตเหลือถึงเท่าตัว สาเหตุเนื่องจากปัญหาภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตต่อไร่และค่าความหวานต่ำ แม้จะมีการวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ผลเพียงพอ นอกจากนี้ปัญหาราคาอ้อยตกต่ำต่อเนื่องทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน รวมทั้งการนำอ้อยไปใช้เพื่อการผลิตเอทานอลมากขึ้น โรงงานน้ำตาลต้องแย่งกันซื้ออ้อยในราคาที่สูงกว่าราคากำหนดแต่ยังถูกจำกัดเรื่องราคาน้ำตาลและปริมาณจำหน่าย ปัจจุบันโรงงานน้ำตาลหลายโรงมีโครงการที่จะใช้ประโยชน์จากกากอ้อย กากน้ำตาลมากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มชดเชยกับราคาน้ำตาล อย่างไรก็ตามหลังจากความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในวงการอ้อยและน้ำตาลภายใต้ระบบและโครงสร้างแบบเดิมไม่สามารถนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรมมน้ำตาลของประเทศได้ในที่สุด รัฐบาลจึงเริ่มหันมาพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกกลไกการควบคุมราคาและกำหนดโควต้าไปสู่ระบบการค้าแบบเสรีอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถปรับเข้าสู่ระบบเสรีได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 14 ปี

ในด้านของการรวมกลุ่ม ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำตาลทั่วประเทศได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม หรือ 3 สมาคม และทั้ง 3 สมาคมมารวมตัวกันเป็น สมาคมโรงงานน้ำตาล เพื่อส่งผู้แทนเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศ สำหรับโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งสิ้น 10 โรงได้มีการรวมตัวกันเฉพาะภายในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการโดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล” มีการประชุมกันทุกเดือน ถ้าในกรณีที่มีประเด็นปัญหาสำคัญๆหรือเร่งด่วนก็จะประชุมกันบ่อยขึ้น นอกเหนือไปจากปัญหาด้านปริมาณและราคาอ้อยและน้ำตาลแล้ว ในด้านของการผลิตของโรงงานก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างใดที่สำคัญ เพราะมีเทคโนโลยีการผลิตที่เพียงพอและทันสมัย ในด้านของแรงงาน โรงงานน้ำตาลไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานประจำจำนวนมาก ยกเว้นช่วงเวลาหีบจึงจะต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากที่เป็นแรงงานชั่วคราวซึ่งสามารถหาได้เพียงพอจากพื้นที่ใกล้เคียง

การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีลักษณะแยกกลุ่มกันโดยเด็ดขาด ต่างฝ่ายต่างรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นความขัดแย้งมากกว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อความอยู่รอดร่วมกันของอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาในสายของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล ดังนั้น หากผู้ประกอบการค้าน้ำตาลยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยงในทางบวกกับกลุ่มต้นน้ำได้ ก็ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายต่ออนาคตความอยู่รอดของผู้ประกอบการน้ำตาลเองได้ในที่สุด
<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th