กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ตราด
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออก
 ภาคเศรษฐกิจ สถานที่พัก บริการนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

เกาะช้างเป็นเกาะใหญ่อันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่ง นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังมีวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไป และสภาพอากาศที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งปี หมู่เกาะช้างจึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยว

เกาะช้างเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเลิศทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความล้ำค่าทางอารยธรรม วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม โบราณสถาน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่สำคัญมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางกายภาพ และชีวภาพในระดับสากล จึงเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะช้างอย่างเป็นรูปธรรม เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดตราด และในปี พ.ศ. 2545 - 2546 ยังได้รับการสนับสนุนจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นวงเงิน 573 ล้านบาท เพื่อเร่งรัดการพัฒนาหมู่เกาะช้างเบื้องต้น โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาชุมชน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การรักษาสิ่งแวดล้อม และได้รับการดำเนินการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง มีสำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ. 1) เป็นคณะทำงาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 24 กันยายน 2547 ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ในการกำกับของคณะรัฐมนตรี โดยอพท. แต่งตั้งกลุ่มพันธมิตรการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างฯ ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทนำเที่ยว โรงแรมรีสอร์ท ภัตตาคารร้านอาหาร คมนาคมขนส่ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประชาคมชุมชนท้องถิ่น ให้ร่วมทำงานกับ สพพ. 1 ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงให้การพัฒนาเป็นไป โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม และการประสานงานระหว่างกลุ่ม

ผลการสำรวจสถานะปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการยังไม่มีความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ายตามแนวคิดคลัสเตอร์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะช้างมีการรวมตัวกัน โดยก่อตั้งเป็นชมรม ในปี 2535 แต่ไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันมากและสลายตัวไปในที่สุด จนในปี 2541 ได้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการใหม่ในนามของ ชมรมโรงแรมและรีสอร์ทเกาะช้าง ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 27 ราย และมีบทบาทในการร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะเป็น 1 ใน 8 ของพันธมิตรเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเกาะช้าง ซึ่งมีจุดประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ดำรงคุณค่าและบูรณาการการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว สู่ระดับสากลและเพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้และกระจายประโยชน์ สู่ประชาชนทุกระดับสร้างความรู้สึกและหวงแหนให้เกิดพลัง เพื่อที่จะอนุรักษ์พื้นที่พิเศษให้แก่ลูกหลานอย่างยั่งยืน

ในเบื้องต้น การพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้าง และพื้นที่เชื่อมโยงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวน และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็น 2 เท่า ภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2547-2550) อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าดิบชื้น และทะเล เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจาก 350,000 คน ในปี 2547 เป็น 700,000 คน ในปี 2550

คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเกาะช้าง มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้งในด้านงบประมาณ และยุทธศาสตร์การพัฒนา อย่างไรก็ตามแผนการพัฒนาพื้นที่มีภาครัฐเป็นผู้นำ ประกอบกับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่ยังเป็นไปแบบหลวมๆ ยังไม่ได้มีบทบาทมากนักในการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของธุรกิจท่องเที่ยวของเกาะช้าง รวมทั้งการเชื่อมโยงกับหน่วยงานสนับสนุน หรือสถาบันเฉพาะทาง โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษามีน้อย ทำให้ผู้ประกอบการขาดการทำตลาดในเชิงรุก และขาดแคลนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th