กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: พังงา
กลุ่มจังหวัด: ภาคใต้ตอนบน 3
 ภาคเศรษฐกิจ สถานที่พัก บริการนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด
 หน่วยงานให้ทุน สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

พังงาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติจากสึนามิ สถานการณ์ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามีการเติบโตที่ดีมาก โดยมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากพังงามีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การท่องเที่ยวของพังงามีการเติบโตสูงมากถึงเกือบร้อยละ 24 ในปี 2547 และหากแยกพิจารณาชาวไทยและชาวต่างประเทศพบว่า ผู้เยี่ยมเยือน(ทั้งนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ชาวไทยมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีถึงประมาณร้อยละ 35 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน คิดเป็นกว่าร้อยละ 18 โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ 1,800 บาท ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในแหล่งท่องเที่ยวรวมเป็นเงินเกือบ 10,000 ล้านบาทในปี 2547 ด้านสถานการณ์การพักแรม พบว่า จำนวนห้องพักในจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัวจากปี 2546 โดยมีจำนวนห้องกว่า 6,300 ห้อง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 125 และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีเกือบร้อยละ 54 เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ประมาณร้อยละ 2.7

อย่างไรก็ตามหลังจากเกิดภัยพิบัติสึนามิ ธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับหลายๆจังหวัดที่ประสบภัยในครั้งนั้น ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจำนวนมากได้รับความเสียหายทางธุรกิจอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่พักในพื้นที่เขาหลักและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งที่พักและแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพังงาซึ่งมีจำนวนห้องพักถึงกว่าร้อยละ 80 ของทั้งจังหวัด ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด ผู้ประกอบการซึ่งได้มีการรวมตัวกันอยู่แล้วตามปกติในรูปของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้มีความพยายามร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟูธุรกิจของตัวเองและของจังหวัดโดยรวม และร่วมกับภาครัฐในการกำหนดทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะพลิกฟื้นและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในอนาคตของพังงาให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยยังคงสามารถรักษาจุดเด่นของความเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลเอาไว้ไม่ให้สูญเสียไปหากมีการพัฒนาในแนวทางที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการของพังงายังได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการในอีก 2 จังหวัด คือ ภูเก็ต และ กระบี่ ที่จะออกไปทำ road show ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของทั้ง 3 จังหวัดร่วมกันที่ประเทศเยอรมนีอีกด้วย

ภัยพิบัตสึนามิทำให้การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในจังหวัดพังงาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ มีความเหนียวแน่นเข้มแข็งขึ้นอย่างมาก เนื่องจากทุกคนประสบปัญหาร่วมกัน และยังทำให้มีการประสานงานและประสานความคิดกันอย่างจริงจังมากขึ้นกับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงออกไปภายนอกเพื่อประสานความร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆเพื่อความอยู่รอดและเติบโตร่วมกันต่อไปในแนวทางที่เกื้อกูลกัน

อย่างไรก็ตาม มีความวิตกกังวลในหมู่ผู้ประกอบการภาคเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของภาครัฐที่ให้ความสำคัญและมีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่การเติบโตด้านปริมาณค่อนข้างมาก โดยมีความพยายามที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆให้หลากหลายประเภทมากขึ้นเพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวออกไปจากเดิมที่มักจะมีเฉพาะพวกที่ชอบมาพักผ่อนเงียบๆตามรีสอร์ทริมทะเลเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เงียบสงบ ซึ่งแนวทางดังกล่าวอาจทำให้พังงาสูญเสียเอกลักษณ์ที่เคยเป็นจุดขายดั้งเดิมไป และอาจจะไม่นำมาซึ่งการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนดังที่ทุกฝ่ายมุ่งหวัง จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องหารือร่วมกันอย่างรอบคอบมากขึ้น ซึ่งหากใช้แนวทางคลัสเตอร์แล้วก็จะช่วยให้มีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้นได้


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th