กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: กระบี่
กลุ่มจังหวัด: ภาคใต้ตอนบน 3
 ภาคเศรษฐกิจ สถานที่พัก บริการนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

เครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ประกอบด้วย กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

• กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม

• กลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยว

• กลุ่มผู้ประกอบการขายของที่ระลึก

• กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสปา

• กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

การรวมเป็นกลุ่มเริ่มเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวที่กระบี่ ก็เริ่มมีการพัฒนาธุรกิจมารองรับ เช่น โรงแรม ไกด์ บริษัททัวร์ ร้านอาหาร เป็นต้น แต่การพัฒนาเริ่มแรกต่างคนต่างทำไม่ได้มีการประสานให้เกิดการพัฒนาเป็นระบบ จึงได้มีการจัดตั้งสมาคมเพื่อกำหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี่และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการรวมกลุ่มให้มีการทำงานเชิงบูรณาการมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบินไทย สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สำนักงานจังหวัด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดกระบี่ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการขับเคลื่อน โดยมีการประชุมเป็นระยะๆ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามงาน

ผู้มีบทบาทหลักในการผลักดันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี่ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายดังที่กล่าวมาแล้ว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน โดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ โดยมีการทำแผนการตลาดว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่อย่างไร เช่น ไปออกบูธต่างประเทศและในประเทศ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ช่วงนักท่องเที่ยวหนาแน่น ได้แก่ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นยุโรป ส่วนช่วงนักท่องเที่ยวน้อย ได้แก่ ช่วงพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและเอเชียโดยใช้สโลแกนว่า Green Season

แหล่งท่องเที่ยวของกระบี่มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีครบทุกส่วน ได้แก่

• เกาะต่าง ๆ เช่น ลันตา พีพี มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ดำน้ำ ว่ายน้ำ พักผ่อน มีแนวคิดที่จะเชื่อมกับเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะ ไหง เกาะมา
• บนบก มีแม่น้ำที่มีสีมรกตสี ภูเขาหินปูน มีการปีนเขา มีน้ำตกร้อน สระมรกต

• มีการขยายสนามบินกระบี่ให้เป็นสนามบินนานาชาติ ทีมีการบินตรงจากต่างประเทศมาลงที่กระบี่

• มีการส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจสปา และส่งเสริมธุรกิจสปา เช่น การประชุมสปา

แผนการในอนาคต คือ เน้นกระบี่เป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวสุขภาพ ที่เน้นคุณภาพ นักท่องเที่ยวมาเพื่อพักผ่อนและอยู่นาน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยิ่ยมชมจังหวัดกระบี่จากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนวันที่พักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมีอัตราลดลง ทั้งนี้เพราะผลกระทบจากความหวาดกลัวคลื่นสึนามิเป็นสาเหตุสำคัญ

ข้อมูลเดือน มกราคม – กันยายน 2547
มีนักท่องเที่ยว 1,409,584 คน
- ไทย 648,205 คน
- ต่างประเทศ 761,379 คน

จำนวนวันที่พักเฉลี่ย
- ไทย 3.21 วัน
- ต่างประเทศ 4.75 วัน

ใช้จ่ายเฉลี่ยรวมทั้งไทยและต่างประเทศ 2,158.29 บาท
- ไทย 1,951.38 บาท
- ต่างประเทศ 2,334.45 บาท

จำนวนห้องพัก 10,950 ห้อง
จำนวนการเข้าพัก 45.05 ห้อง

ข้อมูลเดือน มกราคม – กันยายน 2548
มีนักท่องเที่ยว 728,849 คน
- ไทย 516,793 คน
- ต่างประเทศ 212,056 คน

จำนวนวันที่พักเฉลี่ย
- ไทย 2.94 วัน
- ต่างประเทศ 4.21 วัน

ใช้จ่ายเฉลี่ยรวมทั้งไทยและต่างประเทศ 1,992.24 บาท
- ไทย 1,794.41 บาท
- ต่างประเทศ 2,231.71 บาท

จำนวนห้องพัก 9,737 ห้อง
จำนวนการเข้าพัก 21.79 ห้อง

ที่มา: สำนักงานท่องเที่ยวกระบี่

การท่องเที่ยวกระบี่มีความได้เปรียบในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก แต่ก็มีภาวะคุกคามจากผลกระทบของสึนามิ จึงจัดอยู่ในกลุ่มที่กำลังจะพัฒนาไปสู่กลุ่มที่มีศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน แม้การรวมตัวของผู้ประกอบการจะเกิดขึ้นจากการริเริ่มของภาครัฐ แต่ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสนับสนุนต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงมีโอกาสในการพัฒนาไปสู่กลุ่มที่มีศักยภาพสูง


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th