กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ขอนแก่น
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3
 ภาคเศรษฐกิจ ข้าวหอมมะลิ
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

สถานะปัจจุบันของการผลิตข้าวหอมมะลิในจังหวัดขอนแก่น พบว่ามีการกระจุกตัวไม่มากนัก โดยเมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่นจะพบว่า ภาคการเกษตรคิดเป็น 10 %ของ GPP จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงการกระจุกตัวของกลุ่มผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิในจังหวัดขอนแก่น พบว่ายังไม่มีการกระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่าที่ควร โดยมีการกระจายการผลิตข้าวหอมมะลิในแถบอำเภอชุมแพ และอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งมีการจัดตั้งสหกรณ์ข้าวในบางพื้นที่ เช่น สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองแวง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ซึ่งได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์และการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2550 - 2553 เมื่อเดือนธันวาคม 2548 โดยได้ระดมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนและสถาบันการศึกษามาวิเคราะห์แนวโน้มศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด พบว่าได้ชูประเด็นยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิเป็นหลัก โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีจุดแข็งด้านแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ จะดูแลในเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกร และกระบวนการผลิต จังหวัดมหาสารคามมีศักยภาพด้านการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะรับผิดชอบในเรื่องของการตลาด การวิจัยและพัฒนา ส่วนจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีศักยภาพในด้านเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค จะรับผิดชอบในเรื่อง โลจิสติกส์และระบบอี- คอมเมิร์ซ

เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นไม่ใช่แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิแหล่งใหญ่เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ขบวนการของคลัสเตอร์ในกลุ่มข้าวหอมมะลิ จังหวัดขอนแก่นนั้น อาจใช้แนวทางการพัฒนาเป็นลักษณะของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร โดยใช้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแต่ละจังหวัดมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นควรนำศักยภาพในด้านตลาดและระบบกระจายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร โดยมีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ดังนี้

1. วางตำแหน่งข้าวหอมมะลิและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน พร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจคุณค่าข้าวหอมมะลิให้ลูกค้าทราบ
2. เพิ่มคุณค่าการใช้ข้าวในมิติต่างๆ พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาตราสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศ
3. ส่งเสริมการบริโภคข้าวหอมมะลิในโรงแรม ร้านอาหาร และสายการบิน
4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมและกระจายข้าวหอมมะลิ
5. จัดระบบมาตรฐานการขนส่ง และการจัดการกระจายข้าวหอมมะลิทั้งตลาดในและต่างประเทศ<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th