กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ระยอง
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออก
 ภาคเศรษฐกิจ ไม้ผลยืนต้น ทุเรียน มังคุด เงาะ
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

ระยองได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยผลไม้นานาชนิด อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ สับปะรด มังคุด มะม่วง กล้วย ลองกอง และการส่งเสริมการปลูกผลไม้โดยมียุทธศาสตร์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้หลัก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของจังหวัด

โดยผลผลิตผลไม้ที่สำคัญ คือ ทุเรียน สับปะรด เงาะ และมังคุด โดยผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จำหน่ายในประเทศ และผลผลิตประมาณร้อยละ 10 ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ (Good Agricultural Practices – (GAP)) โดยผ่านบริษัทส่งออกผลไม้ ซึ่งมีตลาดสำคัญ คือ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา

จากการสำรวจสถานะปัจจุบัน พบว่ากลุ่มยังไม่มีรูปแบบความร่วมมือแบบคลัสเตอร์อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้มีการรวมกลุ่มกันในรูปของสมาคมผู้ปลูกผลไม้ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ซึ่งมีสมาชิก 1,299 ราย และ 752 ราย ตามลำดับ กิจกรรมที่เกษตรกรทำร่วมกัน คือ การร่วมกันขายผลผลิต ซื้อวัตถุดิบในการผลิตบางส่วนร่วมกัน โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐ และหอการค้าจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้มีการส่งผลไม้ และผลไม้แปรรูปไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น การส่งสับปะรดไปจำหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และขอให้รัฐบาลผลักดันให้มีการเปิดตลาดทุเรียนในประเทศจีน และมีการร่วมออกงานในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อแนะนำผลไม้ไทย และผลไม้แปรรูปให้เป็นที่รู้จัก

กลุ่มผู้ปลูกผลไม้ระยอง มีปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่ดี และมีการรวมตัวตามธรรมชาติ แต่การรวมตัวกันเป็นไปแบบหลวมๆ กิจกรรมที่ทำร่วมกันยังมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับสถาบันเฉพาะทาง และสถาบันสนับสนุน จึงขาดการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งผลไม้สด และผลไม้แปรรูป รวมถึงการขาดบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อวางยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพของผลผลิตในระยะยาว ทำให้มีปัญหาคุณภาพในตลาดส่งออก และปัญหาเรื่องราคาในตลาดในประเทศ เนื่องจากภาวะการแข่งขันสูง การพัฒนาจึงควรพัฒนาในหลายด้านไปพร้อมๆกัน เช่น การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนค่าขนส่ง การทำตลาด การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาบุคลากร


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th