กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ชลบุรี
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออก
 ภาคเศรษฐกิจ สถานที่พัก บริการนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 3. กลุ่มกำลังพัฒนา

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองที่อยู่ในเขตพื้นที่การพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม การคมนาคมสะดวก มีสถานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ จึงนับได้ว่าเมืองพัทยามีความเหมาะสมต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้านศักยภาพของเมืองพัทยานับได้ว่าเป็นเมืองที่มีคุณลักษณะพิเศษและมีศักยภาพ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบของเมืองในอันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งทางด้านเศษรฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร ซึ่งจุดเด่นอันเป็นข้อได้เปรียบของเมืองพัทยามีดังนี้


• เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีแนวชายหาดที่ใช้เป็นสถานที่ตากอากาศยาวติดต่อกันถึง 15 กิโลเมตร

• เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การธนาคาร ธุรกิจบริการและพาณิชยกรรมระดับภาค

• เป็นศูนย์กลางการบริการ และท่องเที่ยวสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด)

• เป็นเมืองศูนย์กลางทางการคมนาคมและโทรคมนาคมระดับภาค

• เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาทุกระดับ

• เป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สมบูรณ์แบบอันเอื้อประโยชน์ต่อการผลิตการลงทุน และการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

• เป็นเมืองที่มีระบบการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ

• เป็นเมืองที่มีรูปแบบและระบบการปกครองที่เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน

• เมืองที่เป็นศูนย์การกีฬาและศูนย์การแข่งขันกีฬาทางน้ำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก


ในแง่โอกาสทางการตลาด มีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2546- 2547 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 5,010,564 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 48,671.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.09 ส่วนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจาก 205 แห่ง เป็น 303 แห่ง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2
จากการสำรวจสถานะปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการของธุรกิจการท่องเที่ยวในพัทยาไม่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น และสถาบันสนับสนุนในรูปแบบคลัสเตอร์ การรวมกลุ่มอยู่ในรูปสมาคม และชมรม โดยมี 3 กลุ่มสำคัญ คือ สมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และ ชมรมโรงแรมไทยพัทยา สมาคมเหล่านี้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งคราว เช่น การทำตลาด หรือการจัดงาน มหกรรมต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ ททท. ภาคกลางเขต 3 ด้วย

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวพัทยา มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้นได้ เพราะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก มีการรวมตัวของผู้ประกอบการที่มีกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วระดับหนึ่ง และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐบาลท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีการทำการตลาดเชิงรุก รวมถึงขยายฐานลูกค้าออกไปให้กว้างขึ้น โดยให้บริการกิจกรรมสันทนาการหลากหลายประเภท จัดมหกรรมดนตรี และกีฬาระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ตามในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของธุรกิจท่องเที่ยว แต่การเชื่อมโยงกับหน่วยงานสนับสนุน หรือสถาบันเฉพาะทาง โดยเฉพาะกับสถาบันการศึกษามีน้อย ทำให้พัทยาขาดแคลนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ และการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่ยังเป็นไปแบบหลวมๆ ไม่มีการกำหนดพันธกิจ และเป้าประสงค์ร่วมกันเพื่อยกระดับความสามารถของธุรกิจในภาพรวม ไม่มีกิจกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยร่วมกัน ซึ่งควรมีการสนับสนุนให้กลุ่มมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพื่อให้สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th