กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
กลุ่มจังหวัด: ภาคใต้ตอนบน 1
 ภาคเศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานให้ทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10
 ระดับศักยภาพ 2. กลุ่มกำลังแสวงหาทิศทาง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งปลูกปาล์มที่ใหญ่แห่งหนึ่งของไทย ลักษณะการทำสวนปาล์มคือมีทั้งเกษตรกรรายย่อยที่ทำการปลูกอย่างเดียว แล้วขายให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกิโลกรัมละ 3-4 บาท อีกแบบหนึ่งคือเจ้าของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทำสวนของตนเองด้วยเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับโรงงานของตนเอง

ปัจจุบันนี้ ผลปาล์มดิบยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน ยังคงมีการแย่งกันซื้อวัตถุดิบ แต่ส่วนมากเกษตรกรก็จะขายให้กับโรงงานที่อยู่ใกล้ ๆ

การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะรวมกันในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือตำบลเดียวกัน เพื่อต่อรองราคารับซื้อกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การรวมตัวกันระหว่าง เกษตรกร ลานเท และโรงงานยังไม่ได้เกิดขึ้น จะมีการประชุมกันในบางเรื่องแต่ก็เป็นการจัดหรือเชิญจากหน่วยงานของรัฐ เช่น เกษตรจังหวัด

ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า
ผลผลิตปี 2546 ไทยผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ 863,836 ตัน ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 85 เป็นวัตถุดิบเข้าโรงกลั่นฯ และผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้รวม 476,990 ตัน สัดส่วนน้ำมันปาล์มจากสุราษฎร์ธานีประมาณ ร้อยละ 37

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในปี 2547 ทั้งประเทศมี 1,844,266 ไร่
ในจำนวนนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี เนื้อที่ให้ผลผลิต 646,355 ไร่ ได้ผลผลิต 1,409,223 ตัน มีผลผลิตต่อไร่ 2,584 กิโลกรัม และมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มประมาณ 12 โรง

โดยพยากรณ์การผลิตปี 2548 ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมี เนื้อที่ให้ผลผลิต 664,478 ไร่ ให้ผลผลิต 1,440,534 ตัน และมีผลผลิตต่อไร่ 2,698 กิโลกรัม


คลัสเตอร์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี มีการรวมตัวกันน้อย แต่สินค้าปาล์มเป็นสินค้าที่มีอนาคตและโอกาสทางการตลาดสูงในอนาคต จึงอยู่ในช่วงของการหาทิศทาง (Seeking Direction) หน่วยงานของรัฐควรริเริ่มและส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตผลและคุณภาพของอุตสาหกรรม


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th