กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: สงขลา
กลุ่มจังหวัด: ภาคใต้ตอนล่าง 2
 ภาคเศรษฐกิจ ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานให้ทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา (Rubber Wood Industry) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพาราทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสรรพันธุ์ต้นยางพารา การปลูก การนำไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ นโยบายของภาครัฐในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมานี้ ได้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากน้ำยางเป็นหลัก มิได้มองถึงประโยชน์จากไม้ยางพาราเป็นสำคัญ ไม้ยางพาราได้เป็นวัสดุราคาถูกที่นำมาทดแทนไม้เนื้อแข็ง เพื่อเอามาผ่านกระบวนการอบแห้งและน้ำยา แล้วนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ส่วนประเทศจีนและเวียดนามต้องการไม้ยางพาราแปรรูป เพื่อไปผลิตเฟอร์นิเจอร์เอง

โอกาสทางการตลาดของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราในด้านการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนในเดือนแรกของปี 2548 มีมูลค่า 98.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2547 ซึ่งมีมูลค่า 90.29 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.32

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราของจังหวัดสงขลาเป็นการรับจ้างผลิตตามใบสั่งซื้อของลูกค้าที่กำหนดรูปแบบมาให้โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศ หลังจากนั้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูคุณภาพสินค้าก่อนที่จะส่งออกไปให้ลูกค้า แนวโน้มจะทำให้ผู้ผลิตถูกกดราคามากขึ้น อีกประการหนึ่งผู้ประกอบการยังไม่มีความสามารถในการสำรวจตลาดหาข้อมูลความต้องการของลูกค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตได้จะขายในประเทศประมาณร้อยละ 30-40 ส่วนอีก 60-70 ส่งขายต่างประเทศ สินค้าที่ขายในประเทศมักจะมีคุณภาพต่ำกว่าส่งออก และผู้ซื้อในประเทศมักจะกดราคาและเครดิตเทอมที่ยาว

ในจังหวัดสงขลามีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา ได้แก่ กลุ่มไม้ยางพาราแปรรูปอัดและอบแห้ง กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กลุ่มเจ้าของวัตถุดิบหรือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดสงขลาประมาณ 1.1 ล้านไร่ แต่เนื่องจากปัจจุบันน้ำยางพารามีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่โค่นต้นยาง พยายามกรีดยางให้มากที่สุด ทำให้ขาดแคลนไม้ยางพาราและทำให้ไม้ยางพาราดิบมีราคาสูงขึ้น ต้องสั่งมาจากจังหวัดสตูลและพัทลุงบางส่วน ต้นทุนของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ประมาณร้อยละ 40-50 เป็นค่าไม้ยางพาราดิบ ค่าแรงงานประมาณร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมโรงงาน ค่าในเบิกทาง ค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้น ปัญหาอีกอย่างของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา คือ ผลิตภาพยังต่ำเมื่อเทียบกับมาเลเซีย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราสงขลาขณะนี้อยู่ในช่วงแสวงหาทิศทาง คือ โอกาสทางการตลาดมีศักยภาพ แต่ยังขาดการรวมตัวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราทั้งระบบ ควรมีการหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าทั้งสายห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งกระบวนการ อีกประการหนึ่งควรมีการพัฒนาทำการตลาดเชิงรุกโดยการหาข้อมูลลูกค้า ออกแบบของตนเอง และสร้างตราสินค้าด้วยในระยะยาว


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th