กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: สงขลา
กลุ่มจังหวัด: ภาคใต้ตอนล่าง 2
 ภาคเศรษฐกิจ อาหารทะเล
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

เนื่องจากจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ มีการทำการประมงมาช้านาน และเป็นแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของตลาดค้าอาหารทะเลของไทย ปัจจุบันอาหารทะเลส่วนมาก ร้อยละ 90 นำเข้าจากการที่เรือประมงออกไปจับปลาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

ในปี 2548 พบว่าภาวะโดยรวมมีการผลิตลดลงร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งและสัตว์น้ำอื่น ๆ โดยเฉพาะผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ชาวประมงงดออกหาปลา ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปประมง ทำให้ปริมาณการผลิตสินค้าแปรรูปประมงในภาพรวมลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกันไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าไทยจะได้รับการคืน GSP กุ้งไทยจากยุโรป และสหรัฐได้ยกเลิกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดการนำเข้ากุ้งจากไทยเป็นการชั่วคราว

ปี 2548 มีมูลค่าการส่งออก 52,896 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 จากไตรมาสก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของอาหารทะเลแปรรูป ร้อยละ 36.8 อาหารทะเลสดแช่เย็นแช่แข็งร้อยละ 29.5 และอาหารทะเลกระป๋องร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 เป็นผลจากการได้คืน GSP

ส่วนการนำเข้าสินค้า มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในรูปวัตถุดิบ ได้แก่ ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็งร้อยละ 34.4 ปลาแซลมอนและปลาแมคเคอเรลร้อยละ 24.9

การรวมตัวของสมาชิกมีจุดประสงค์คือเพื่อต่อรองกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือสิทธิบางอย่าง เช่น การยื่นเรื่องให้กรมประมงทำการอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐานของมหาวิทยาลัยหรือของตนเองสามารถทดสอบและออกใบรับรองได้เพราะห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนเรื่องการทำธุรกิจ สมาชิกแต่ละรายมีแหล่งวัตถุดิบ ลูกค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตนเอง

ลักษณะของอุตสาหกรรมมีผู้ส่งออกรายใหญ่ 3-4 รายมียอดส่งออกประมาณร้อยละ 70 ของยอดส่งออกในจังหวัดสงขลา นอกนั้นเป็นขนาดกลางและขนาดเล็กเพราะฉะนั้นราคาและเงื่อนไขถูกกำหนดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่เหล่านี้ สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ยังไม่มีความร่วมมือกันในด้านการทำการตลาดหรือจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุน แต่ก็ไม่มีการตัดราคาขายกัน

อาหารแช่แข็งอยู่ในช่วงริเริ่มมีแนวคิดที่จะรวมตัวกันในบางเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรืออยู่ในขั้นกำลังพัฒนา เพราะมีผู้ประกอบการรายใหญ่ 3-4 ราย แต่ละรายมีลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตนเอง ข้อแนะนำคือควรส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์สที่สมบูรณ์มากขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่มีแรงจูงใจหรือแรงกดดันให้ลดต้นทุนร่วมกันหรือการแข่งขันยังไม่สูงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้หันมารวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์สอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอุตสาหกรรมยังมีกำไรส่วนต่างอยู่สูง นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่วนมากจะเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด การรวมตัวกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ร่วมกันก็จะมีสภาอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาช่วยทางด้านความรู้และวิชาการ แต่ยังไม่มีหน่วยงานอื่นของรัฐเข้ามาช่วยพัฒนาเป็นคลัสเตอร์สอย่างเป็นรูปธรรม

คลัสเตอร์สนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะทำให้เกิดคลัสเตอร์สที่สมบูรณ์ได้และผู้ประกอบการหลายรายมีความรู้เรื่องคลัสเตอร์สบ้าง น่าจะมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปวิเคราะห์สถานะภาพและวางแผนผลักดันส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์สในระดับที่สมบูรณ์ขึ้นไป


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th