กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ระยอง
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออก
 ภาคเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน สภาอุตสาหกรรม
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งดูแลครอบคลุมอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม เคมี ปิโตรเคมี ก๊าซ พลาสติก รวมทั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ประสานงานกับภาครัฐ เพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Clustering) ทั้งในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เงินทุน ระบบภาษี และกฎระเบียบต่างๆ

2. ส่งเสริมสมาชิกให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเฉพาะ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งรวมทั้งการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรม โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม ตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Clustering)

4. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และเกิดการทำงานร่วมกัน (Synergy) ในเครือข่ายวิสาหกิจ

5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม


กิจกรรมที่เครือข่ายได้ดำเนินการร่วมกันแล้ว ได้แก่ การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และการศึกษาความได้เปรียบเชิงแข่งขัน และทบทวนผลการศึกษาโดยการใช้ Diamond Model วิเคราะห์ Product Champion และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความ สามารถในการแข่งขัน โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้


อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม
บทบาทรัฐบาล
(-) นโยบายตรึงราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วงราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด
(-) ปัญหาการคืนภาษีสรรพสามิตล่าช้า ของโรงกลั่นที่มีการร่วมดำเนินการผลิต (Alliance)
(-) การปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป, น้ำมันเถื่อน ยังไม่เข้มแข็ง

บริบทการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
-

เงื่อนไขปัจจัยการผลิต
(-) -ต้องนำเข้าน้ำมันดิบ ถึงร้อยละ 83 ของปริมาณการใช้ในโรงกลั่น (ปี 2546)
(-) กำลังการผลิตส่วนเกินของโรงกลั่น
(-) ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ทำให้ยากต่อการบริหารและจัดการ
(-) สีย Withholding Tax ในดอกเบี้ยเงินกู้

เงื่อนไขด้านอุปสงค์
(+) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี การขนส่ง และการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
(-) ทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน (Renewable) เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศลดลง
(-) Specification, Light-Heavy Spread

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน
(-) การร้องเรียนจากชุมชนในปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม


กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าชธรรมชาติ
บทบาทรัฐบาล
(-) นโยบาย Fuel Diversify for Power Generation (Future Power Generation Fuel Mix Supply

บริบทการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(+) Natural Gas Competitive Advantages (เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ)
(+) มีความมั่นคงด้านการจัดหา
(+) ราคาแข่งขันได้และมีเสถียรภาพมากกว่า
(+) มีความปลอดภัยสูงกว่า เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่เบากว่าอากาศ
(+) เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด และเกิดมลภาวะน้อยกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ จึงมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

เงื่อนไขปัจจัยการผลิต
(-) แหล่งก๊าซฯ ภายในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้อีกอย่างน้อย 30 ปี (โดยมีอัตราการใช้ก๊าซฯ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี)
(-) การพิจารณาสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ระบบท่อ) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไม่เพียงพอ
(-) เงินลงทุนในการพัฒนา/ขยาย/สร้าง Infrastructure ค่อนข้างสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า
(-) ความไม่แน่นอนของความต้องการก๊าซฯ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
(-) ต้องเสริมสร้างความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต

เงื่อนไขด้านอุปสงค์
(+) การคงสัดส่วนก๊าซฯ ในเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(+) การขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคคมนาคมขนส่ง (NGV) และภาคอุตสาหกรรม และโรงแยกก๊าซฯ ช่วยเพิ่มความต้องการบริโภคภายในประเทศ
(+) การขยายอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน
(-) ระยะเวลาในการขออนุมัติ EIA
(-) การประท้วงจากชุมชนต่อแนวท่อก๊าซฯ และ โรงแยกก๊าซฯ เขตภาคใต้
(-) การจัดทำมวลชนสัมพันธ์ บริเวณชุมชนแนวท่อส่งก๊าซฯ


กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
บทบาทรัฐบาล
(+) การขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
(+/-) การจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ

บริบทการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(+/-) ไม่มี Barrier to Entry (Commodity) เพราะเทคโนโลยีหาซื้อได้
(-) การแข่งขันรุนแรงเนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมาก และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่าง (Commodity)

เงื่อนไขปัจจัยการผลิต
(+) โครงสร้างพื้นฐานที่นิคมอุตสาหกรรมมาตราพุดมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการขยายตัวในในอนาคตได้
(+) มีแหล่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ (Competitive Feedstocks)
(-) บุคลากรด้านวิชาชีพขาดทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
(-) บุคลากรขาดทักษะด้านการตลาด

เงื่อนไขด้านอุปสงค์
(+) ประชากรจำนวน 63 ล้านคนเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับการผลิตให้ได้ในแง่ Economy of Scale
(+) อัตราการบริโภคเม็ดพลาสติกของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
(+) การส่งเสริมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ได้แก่ อาหาร ยานยนต์ แฟชั่น ฯลฯ ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่อผู้ผลิตในประเทศ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน
(-) ขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และดายน์ (Mould and Die) และอุตสาหกรรมคอมพาวด์ (Compound)
(-) การเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา, องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือ มีน้อย


กลุ่ม Conversion
บทบาทรัฐบาล
(+) ภาครัฐให้การส่งเสริมด้วยการปรับลดอัตราอากรนำเข้าของเครื่องจักรกลและ Software
(+/-) การจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ

บริบทการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(-) การแข่งขันรุนแรง จากสินค้านำเข้าราคาถูกจากประเทศจีน

เงื่อนไขปัจจัยการผลิต
(+) อุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถใช้วัตถุดิบที่มีผลิตภายในประเทศ (ส่วนใหญ่)
(-) ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
(-) ขาดการพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยี
(-) บริษัทขนาดเล็ก (SMEs) มีปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุนและขาดการบริหารจัดการที่ดี
(-) ราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์สูง ผู้ผลิตจึงหันไปซื้อเครื่องจักรจากไต้หวัน ซึ่งมีค่าความละเอียดน้อยกว่า

เงื่อนไขด้านอุปสงค์
(+) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
(+) ตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ และใกล้กับกลุ่มประเทศอินโดจีน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน
(-) ขาดความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม

เครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในอุตสาหกรรมใหญ่ และมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นจำนวนมาก ทำให้การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันเป็นไปได้ยาก กอรปกับสมาชิกแต่ละรายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาได้ด้วยตนเอง จึงทำให้การพัฒนาเครือข่ายไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th