กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: นครราชสีมา
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
 ภาคเศรษฐกิจ ข้าวหอมมะลิ
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดประมาณ 4 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 2.5 ล้านไร่ ข้าวเจ้าธรรมดา 1.2 ล้านไร่ และข้าวเหนียว 3 แสนไร่ ผลผลิตข้าวหอมมะลิของจังหวัดนครราชสีมาปีละประมาณ 7 แสนตัน ในปี 2543 สำนักงานเกษตรจังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยจัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนขึ้นในตำบลต่างๆ มีกลุ่มที่ทำการส่งเสริมทั้งสิ้น 205 กลุ่มใน 31 อำเภอ แต่ละกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มละประมาณ 30 คน โดยในระยะเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยจากทางราชการ หลังจากนั้นกลุ่มสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นใช้เองสำหรับการปลูกในฤดูกาลต่อๆไป โดยจะมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกๆ 3 ปีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิต ซึ่งเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่จะสามารถหาซื้อได้จากหน่วยวิจัยพันธุ์ข้าวในพื้นที่ ปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ที่ได้ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือผลิตได้เพียง 380-400 กิโลกรัมต่อไร่จากเป้าหมาย 500 กิโลกรัม ปัญหาสำคัญคือเรื่องดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง และปัญหาเรื่องคุณภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงดิน เช่น ปอเทือง ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการผลิตให้มีความเป็นบูรณาการมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการเก็บเกี่ยวเนื่องจากขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ทำให้ต้องใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวแทน โดยจ้างรถจากนอกพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถจากภาคกลางเข้ามาทำการเก็บเกี่ยว ซึ่งมักจะมีเมล็ดข้าวพันธุ์อื่นจากที่อื่นที่เก็บเกี่ยวมาก่อนหน้านั้น ติดค้างอยู่ในเครื่อง ทำให้ข้าวหอมมะลิที่ใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวมักจะมีเมล็ดข้าวชนิดอื่นปลอมปนอยู่ด้วยทำให้ขายได้ราคาต่ำลงเพราะถือว่าไม่ได้คุณภาพ และส่วนใหญ่เกษตรกรมักจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ในเวลาที่เหมาะสมเพราะต้องรอรถที่จะมารับจ้างทำให้คุณภาพของเมล็ดข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ต่ำลง อย่างไรก็ตามเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาดี มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน คือ โรงสีเจียเม้ง โรงสีตงฮั้ว และ โรงสีตงเม้ง ซึ่งเป็นโรงสีที่เข้าร่วมในโครงการข้าวหอมมะลิแปรรูปเพื่อการส่งออกซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดโดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ

นอกจากข้าวหอมมะลิชนิดธรรมดาแล้ว จังหวัดนครราชสีมายังมีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของตลาด โดยขณะนี้มีพื้นที่ปลูก 12,000 ไร่ และมีเป้าหมายจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีก 80% เป็น 22,000 ไร่ในปี 2549 - 2550 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงสีเจียเม้งเข้าร่วมในโครงการโดยประกันราคารับซื้อและให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมากำลังมีโครงการที่จะสร้างตราสินค้าข้าวของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ข้าวของจังหวัดเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ในด้านของความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างเกษตรกรกลุ่มต่างๆทั้ง 205 กลุ่ม จะเป็นไปในลักษณะของการที่ตัวแทนกลุ่มมาประชุมพบปะหารือกันปีละ 1-2 ครั้ง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจะเป็นผู้จัดการประชุมเพื่อให้เกษตรกรทุกกลุ่มได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ รวมทั้งปัญหาต่างๆระหว่างกันเพื่อนำเอาแนวทางที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในกลุ่มของตน และหากกลุ่มใดมีปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ก็สามารถขอซื้อจากกลุ่มอื่นที่มีเหลือเพียงพอได้ นอกจากการพบปะหารือกันระหว่างกลุ่มต่างๆในจังหวัดแล้ว สำนักงานเกษตรภาคยังจัดให้มีกิจกรรมการพบปะกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดต่างๆในระดับภาคอีกด้วย

ถึงแม้ว่ากลุ่มต่างๆทั้ง 205 กลุ่มจะมีความเชื่อมโยงกันตามธรรมชาติเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นทางการโดยมีการประชุมร่วมกันปีละ 1-2 ครั้งแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญจึงควรส่งเสริมผลักดันให้กลุ่มต่างๆมีความเชื่อมโยงร่วมมือกันในเชิงธุรกิจทั้งด้านการผลิตและการตลาดตลอด supply chain ให้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย เช่น รวมตัวกันเพื่อต่อรองราคา จัดซื้อร่วมกันเพื่อให้ได้ราคาถูกลง ขายผลผลิตร่วมกันเพื่อให้ได้ราคาสูงขึ้น ไปจนถึงการแปรรูปโดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงสีชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถที่จะดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนของตนได้เองอย่างยั่งยืน<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th