กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: พิษณุโลก
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนล่าง 1
 ภาคเศรษฐกิจ มะม่วงน้ำดอกไม้
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน พัฒนาชุมชน อ. เนินมะปราง
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

กลุ่มนี้เป็นการรวมตัวของผู้ปลูกมะม่วงในรูปของชมรม โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม ปัจจุบันมีสมาชิก 215 คน ซึ่งเปิดรับสมัครสมาชิก ครอบครัวทั้งตำบลและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลขึ้นเป็นสมาชิกด้วย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน หรือรับจ้างทั่วไป ทั้งนี้มีการถือหุ้นและมีการคัดเลือกคณะกรรมการเข้ามาบริหารงานในชมรม ให้เป็นระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยมีคุณศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ เป็นแกนนำกลุ่มนี้ สินค้าที่ทางชมรมดำเนินการนั้น ประกอบด้วย ผลไม้พันธุ์น้ำดอกไม้ที่เป็นในรูปของผลไม้สด พร้อมกับถือเป็นสินค้า OTOP ประจำอำเภอและจังหวัด ผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณ 80% ส่งออกไปประเทศจีน และฮ่องกง ส่วนที่เหลือส่งให้กับบริษัทฯ ต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มค่อนข้างมีระบบ มีการบริหารจัดการที่ดีเช่น มีการนำระบบทางด้านบัญชีมาใช้ มีการสื่อสารระหว่างกลุ่มได้ดี มีการแบ่งปันส่วนงานให้สมาชิกรับผิดชอบได้ดี

แนวทางในการปรับปรุงการทำงานของกลุ่ม
1. ควรมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาความสามารถในการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ในแนวทางคลัสเตอร์ โดยเฉพาะเป็นผู้บูรณาการ/ประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานย่อย เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน และมีตัวชี้วัดการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนา

2. สนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย การพัฒนาพื้นดินให้สามารถเพาะปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เช่นกระบวนการผลิต คุณภาพตลอดจน การบริหารจัดการคลัสเตอร์

3. จัดระบบและกลไกในการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงข้อดีของการดำเนินงานแบบคลัสเตอร์ สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในคลัสเตอร์ ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของคลัสเตอร์ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th