กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ปราจีนบุรี
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 3
 ภาคเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรแต่เดิมมีอาชีพปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ แต่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ และปัญหาสุขภาพเนื่องจากการใช้ยาฒ่าแมลง และสารเคมีในการเพาะปลูก ประกอบกับทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศรประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงมีการริเริ่มโครงการสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ขึ้น โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์อำเภอบ้านสร้าง และสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีแหล่งวัตถุดิบแล้ว ยังมีจุดประสงค์เพื่อช่วยชุมชน โดยโครงการดังกล่าวได้ช่วยสร้างงานในพื้นที่ เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน นอกจากนี้ในแง่มุมของสุขภาพ ประชาชนสามารถเรียนรู้การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ โดยมีโรงพยาบาลให้คำแนะนำโดยมีวิธีที่ดำเนินการดังนี้

1. จัดการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือการปลูกและการเก็บเกี่ยวสมุนไพรให้แก่เกษตรกรที่สนใจ

2. รวมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปลูกสมุนไพร จัดตั้งเป็นชมรม แจ้งปริมาณความต้องการของสมุนไพร แต่ละชนิดที่โรงพยาบาลต้องการล่วงหน้าในหนึ่งปี เพื่อให้ชมรมได้จัดการแบ่งโควต้าในการปลูก และมีการฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะการปลูกและการเก็บเกี่ยว (Good Agriculture Practice) ที่ดีแก่สมาชิกชมรมเป็นระยะๆ ซึ่งได้มีการประชุมเกษตรกรไปแล้ว 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดในวันที่ 9 มิถุนายน 2543 และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงาน โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

3. สนับสนุนการปลูกสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบ เช่น หาแหล่งเงินกู้ให้กับเกษตรกร หาที่ดินที่ สามารถทำประโยชน์ในการปลูกสมุนไพร รวมทั้งอาจใช้การปลูกสมุนไพรเป็นกลยุทธ์ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

4. จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร และมีการประกันคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ที่ผลิตขึ้นได้ภายในจังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้จัดทำมาตรฐานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรขึ้น

5. หาตลาดวัตถุดิบสมุนไพร มีการจัดการที่ดี เช่น มีการทำสัญญาล่วงหน้า มีการประกันราคา

ปัจจุบันมีเกษตรกรในโครงการ 23 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกประมาณ 100 ไร่ แต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 8,000 บาทต่อเดือน จากการสำรวจสถานะปัจจุบันพบว่า มีเกษตรกรต้องการปลูกสมุนไพรขายให้โรงพยาบาลมีเป็นจำนวนมาก แต่ทางโรงพยาบาลมีความต้องการซื้อน้อยกว่าผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้

กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรอภัยภูเบศร รวมตัวกันภายใต้โครงการเฉพาะของมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงมีตลาดแคบ แม้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่โรงพยาบาลสามารถรับซื้อผลผลิตได้จำกัด ดังนั้นโรงพยาบาลอภัยภูเบศรในฐานะผู้ผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงควรร่วมมือกับเกษตรจังหวัด ธนาคาร SMEs ธนาคาร ธกส. เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรควรรวมตัวกันและร่วมมือกับธนาคารในท้องถิ่น เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อประกันราคาสมุนไพร รวมถึงจัดหาห้องไซโลเก็บวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงความสดได้ยาวนานขึ้นก่อนนำส่งแหล่งรับซื้อ เพื่อรองรับการผลิตสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกร


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th