กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: นครสวรรค์
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนล่าง 2
 ภาคเศรษฐกิจ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานให้ทุน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
 ระดับศักยภาพ 2. กลุ่มกำลังแสวงหาทิศทาง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

การรวมตัวของคลัสเตอร์ข้าวนั้น แบ่งเป็นกลุ่มหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ ฝ่ายผู้ผลิต “ต้นน้ำ” (Pre harvest) ประกอบไปด้วยกลุ่มการรวมตัวของเกษตรกร กลุ่มที่สอง คือ โรงสี ผู้ค้าข้าว ผู้ส่งออกข้าว และกลุ่มที่สาม คือ การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์และการสร้าง Value creation ข้าวในฐานะเป็น “มื้ออาหาร” สำหรับผู้บริโภค โดยทุกส่วนมีบทบาทของภาครัฐด้วย ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ที่มีกำนันบรรจง พิจิตรวิไลเลิศ เป็นแกนนำ พร้อมด้วยสมาชิก 334 คน ที่มีแนวคิดลดการใช้สารเคมี ทำให้ผลผลิตข้าวปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ข้าวหอมมะลิ 105 โดยพื้นที่ในการเพาะปลูกในจังหวัด พิจิตร มีประมาณ 15,000 ไร่ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ส่งเข้าโรงสีในพื้นที่ เพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศ ทั้งนี้ข้าวหอมมะลิ 105 จะได้ราคาดีกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น พันธุ์เหลืองอ่อน เหลืองประทิว หรือพันธุ์บายศรี เป็นต้น ซึ่งข้าวจะมีราคา/ตัน ขึ้นอยู่กับองค์กรของรัฐที่มีการประกันราคาข้าว (ข้าวหอมมะลิ 105 ราคาประมาณ 7,000 บาท/ตัน ในขณะที่ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจะได้ราคาประมาณ 6,500 บาท/ตัน)

ทั้งนี้ จากนโยบายของรัฐบาล ในการผลักดันและพัฒนากลุ่ม 4 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี) ให้เป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนำของประเทศ (Rice Hub City of Thailand) โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาจัดหาสถานที่เพื่อตั้งกรมการข้าวที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การมีศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และให้มีการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง เกี่ยวกับการโภชนาการด้านสารอาหาร (Nutrition) ของข้าว และเรื่องการพัฒนาระบบขนส่ง (Transportation and Logistics) พร้อมทั้งหาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้มีระดับน้ำที่เหมาะสมกับการขนส่งทางน้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว จ. นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลกในระยะยาว

คลัสเตอร์ข้าว ที่ประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ พิจิตร นครสวรรค์ และพิษณุโลก มีการรวมตัวที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรทั้งในด้านห่วงโซ่อุปทานและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สินค้าข้าวเป็นสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในการบริโภค คลัสเตอร์ข้าวอยู่ในช่วงของการหาทิศทาง (Seeking Direction) ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาผลิตผลและคุณภาพในระดับที่พอเพียงกับความต้องการในการบริโภคแล้ว ก็จะทำให้คลัสเตอร์ข้าว ทั้ง 3 จังหวัด มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์ ดังนี้

1. ภาครัฐควรเล็งเห็นถึงความสำคัญกับการให้การศึกษาแก่ประชาชน-นักเรียน-เยาวชน ให้เห็นความสำคัญของ “ความปลอดภัยมาก่อน” (Safety First Consumption) ที่เกี่ยวกับการบริโภค – ความปลอดภัยนั้นเกี่ยวกับกิจกรรมทุกๆอย่าง แต่ส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับการบริโภคของคนเรานั่นเอง (อย่าลืมว่าการบริโภคนั้นเป็นกิจวัตรประจำวัน ทุกๆวัน วันละหลายมื้อ) การบริโภคที่มีสารพิษ แม้ว่าไม่เป็นผลลัพธ์ทันทีทันใด แต่ว่ามีผลสะสมในตัวคน มาตรการดังที่กล่าวข้างต้น ยังเป็นผลดีเชิงนโยบายค้าข้าว เนื่องจากประเทศไทยเผชิญกับการท้าทายและแข่งขันจากประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และจีน เป็นต้น

2. ภาครัฐควรกำหนดยุทธศาสตร์ในลักษณะ “นำร่อง” โดยเลือกพื้นที่ปลูกข้าวที่มีแนวคิด “ข้าวปลอดภัย” อยู่แล้ว และพัฒนาคุณค่าข้าวให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. พัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลให้กับผู้บริโภค ในทางหนึ่งคือการร่วมมือกับ ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม (โครงการครัวไทยสู่โลก) ที่สะท้อนความแตกต่าง และความเป็น “ข้าวไทย” แสดงกระบวนการผลิตให้เห็นว่า ข้าวปลอดภัย แตกต่างจากกระบวนการผลิตข้าวเชิงพาณิชย์อย่างไร


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th