กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: -
ตำบล: -
อำเภอ: -
จังหวัด: นครราชสีมา
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
 ภาคเศรษฐกิจ การประกอบรถยนต์โดยสารและรถยนต์บรรทุก การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมภาค
 หน่วยงานให้ทุน จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ระดับศักยภาพ 2. กลุ่มกำลังแสวงหาทิศทาง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็น Detroit of Asia และการที่จังหวัดนครราชสีมามีธุรกิจการประกอบรถยนต์ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก รวมทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้นครราชสีมาสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น Detroit of Northeast เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยศูนย์พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมภาคจึงได้ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มภายในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจังหวัดขึ้นในปี 2547 โดยมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นรูปธรรมขึ้น โดยได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 80 ราย ดำเนินการประสานและพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่ม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและประโยชน์ของการรวมกลุ่มให้กับสมาชิก ฝึกอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาด้านเทคนิคแกสมาชิก นำสมาชิกไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ฯลฯ

ลักษณะโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการด้านยานยนต์ในจังหวัดนครราชสีมาจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มย่อยหลักๆอยู่ 3-4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยผู้ผลิตที่อยู่ในสายโซ่อุปทานเดียวกัน โดยมีผู้ประกอบการปลายน้ำซึ่งมักจะเป็นรายใหญ่เป็นแกนหลักของกลุ่ม เช่น กลุ่มของบริษัทเชิดชัยซึ่งเป็นกลุ่มต่อตัวถัง กลุ่มของบริษัทพีซีเอสซึ่งเป็นกลุ่มชิ้นส่วนและอะหลั่ย กลุ่มผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมสุรนารีซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทญี่ปุ่น และ กลุ่มอู่ประกอบรถอิสระซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SME แต่ละกลุ่มก็จะมีการติดต่อดำเนินธุรกิจกันอยู่ภายในกลุ่มของตน ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆมากนัก ยังขาดความรู้จักและไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันอยู่มาก และยังมองไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรือความสำคัญที่จะต้องมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมโดยรวมร่วมกัน ทำให้กระบวนการในการปรับความคิดและทัศนคติของสมาชิกเพื่อการรวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลทำได้ยาก ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการต่างกลุ่มในคลัสเตอร์จึงยังเป็นไปอย่างหลวมๆและยังไม่เกิดการเชื่อมโยงกันในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกิดจากการผลักดันของภาครัฐให้มีการรวมตัวกันขึ้นและมีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนการดำเนินงานในระยะเริ่มแรกโดยที่ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วม จึงทำให้กลุ่มยังมีความเข้าใจไม่ถ่องแท้และถูกต้องเท่าที่ควรเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของธุรกิจโดยใช้กระบวนการของการรวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ นอกจากนั้นการที่ภาครัฐไม่ได้มอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบไปในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับว่างบประมาณที่ได้รับจะผ่านมาทางหน่วยงานใด โดยเมื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มในระยะแรกสิ้นสุดลง ได้มีการเปลี่ยนหน่วยงานสนับสนุนจากศูนย์พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไปเป็นสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการในระยะต่อไปแทน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และผู้ประกอบการขาดความมั่นใจในนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ และที่สำคัญคือโครงสร้างสมาชิกในคลัสเตอร์ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆที่ไม่ค่อยมีความเกี่ยวเนื่องกันในสายของห่วงโซ่อุปทานเท่าไรนัก แต่ละกลุ่มมีลักษณะของปัญหาหรือเงื่อนไขในการดำเนินงานทางธุรกิจที่ต่างกัน การที่จะระบุประเด็นที่เป็นปัญหาหรือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในทุกๆกลุ่มจึงทำได้ยาก ดังนั้นการพยายามนำเอาทุกกลุ่มเข้ามารวมกันเพื่อจัดตั้งเป็นคลัสเตอร์ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจึงอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อพัฒนาการของกลุ่มทั้งในด้านการสานสร้างความสัมพันธ์และการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ในระยะต่อไป หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการทบทวนสมาชิกที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และแผนภูมิคลัสเตอร์ (Cluster Map) ของแต่ละกลุ่ม เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th