กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: -
ตำบล: -
อำเภอ: -
จังหวัด: นครนายก
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 3
 ภาคเศรษฐกิจ การล่องแก่ง การปีนเขา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั่วไป
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานพัฒนาจังหวัด การท่องเที่ยวภาคตะวันออก เขต 3
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

จังหวัดนครนายกมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ภูเขาสูง และสัตว์ป่า ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ถึง 4 เท่าของเกาะภูเก็ต ภายนอกรอบอุทยานเขาใหญ่เป็นภูเขาที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ราบเป็นต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงจังหวัดนครนายกและเป็นธรรมชาติสีเขียวอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯที่สุด เพราะเทศบาลเมืองนครนายกอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพียงประมาณ 105 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนหลวงในปัจจุบัน นอกจากสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแล้ว ยังสามารถพัฒนาสร้างเมืองใหม่เป็นเมืองบริวารกรุงเทพฯฯ ตามมาตรฐานการผังเมืองที่ดีได้อีกหลายเมือง ทั้งเมืองอยู่อาศัยและเมืองอุตสาหกรรมที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

ทางจังหวัดได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีชมรมล่องแก่งและผจญภัย ที่ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 โดยมีกำนันถาวร สาลิกา เป็นแกนนำ ซึ่งการรวมตัวกันนั้นเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการล่องแก่งในเบื้องต้น ต่อมาในปีที่แล้วได้มีผู้ประกอบการด้าน Hotel & Resort เข้ามาร่วมด้วย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งหมด 22 ราย การให้บริการส่วนมากเน้นไปที่การให้บริการท่องเที่ยวแบบล่องแก่งผสมการปีนเขา โดยมีสถานที่ให้เลือก 2 แห่ง คือ เขาใหญ่ (โรยตัว 4 หน้าผา 5 น้ำตก) และ เขาหล่นผจญภัย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นลูกค้าภายในประเทศ ประมาณ 90% โดยใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา จ. นครนายก ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงกัน 5 จังหวัด คือ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่สามารถส่งลูกค้าให้ได้ทั่วถึง พร้อมกับทางจังหวัดได้มีงบประมาณในการก่อสร้างแก่งเทียม และมีการประสานงานกับเขื่อนคลองท่าด่าน ในการปล่อยน้ำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเมื่อก่อนจะดำเนินธุรกิจได้แค่ช่วงหน้าฝน กับช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ Home stay ในอนาคตด้วย

คลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นครนายก มีการรวมกลุ่มในระดับผู้ประกอบการโดยมีผู้นำกลุ่ม คือ กำนัน ถาวร สาลิกา เป็นแกนนำ แต่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรทั้งในด้านห่วงโซ่อุปทานและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานรัฐ ลักษณะการรวมตัวของคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดจาการรวมตัวกันโดยมีทำเลที่ตั้งและการอาศัยกลุ่มต่างๆ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ในด้านของการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากคลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นครนายก อยู่ในช่วงของการเพิ่งรวมตัวกัน ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการพัฒนาการสร้างตราสินค้า (Brand) ในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ) ได้อย่างชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์ ดังนี้

1. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเชิงรุก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นในเรื่องของความยังเป็นธรรมชาติของป่าเขา น้ำตก และสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก

2. ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรเข้ามาสนับสนุนด้านบุคลกรทั้งด้าน Guide หรือเจ้าหน้าที่ในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างครบวงจร ทั้งในด้านกระบวนการให้บริการที่มามาตรฐานและปลอดภัย

3. ควรมีการตั้งศูนย์กิจกรรมร่วมกันระหว่าง 5 จังหวัด เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการภายในชมรมข้อมูลคลัสเตอร์ ปี 2544 2545 2546 2547 2548 2549 อัตราการเติบโต
เฉลี่ย (ร้อยละ)
 มูลค่าการผลิต (ล้านบาท)  5,555  666  7,777  666  500  555  
          อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  0  0  0  0  2.3  0  .38
 มูลค่ายอดขายในประเทศ (ล้านบาท)  666  222  775  66  200  555  
          อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  0  0  0  0  2.1  0  .35
 มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)  3,333  999  55  66  100  444  
          อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  0  0  0  0  3  0  .50
 มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท)  999  666      5,500    
          อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  0  0  0  0  0  0  .00
 จำนวนแรงงาน (คน)    444      55    
          อัตราการเติบโต (ร้อยละ)  0  0  0  0  0  0  .00

<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th