กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: -
ตำบล: -
อำเภอ: พบพระ
จังหวัด: ตาก
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนล่าง 1
 ภาคเศรษฐกิจ กุหลาบ
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกกุหลาบ เริ่มจากการรวมตัวกันระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบ เพื่อตัดดอกขายเป็นอาชีพ ที่มีถิ่นฐานเดิมเป็นชาวนครปฐม โดยมีประสบการณ์ในการปลูกดอกกุหลาบมาเป็นเวลานาน ในเขตจังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมได้หันไปปลูกพืชผักกันเป็นส่วนมาก ทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ที่มีประมาณ 200 ครอบครัว ต้องหาแหล่งปลูกกุหลาบใหม่ ซึ่งได้ย้ายแหล่งไปที่อำเภอพบพระ จังหวัด ตาก ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า ประกอบกับอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ขนาดของดอกมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด โดยมีลูกค้าเป็นเจ้าประจำอยู่ที่ปากคลองตลาดซึ่งเป็นตลาดค้าส่งดอกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และลูกค้าของผู้ผลิตแต่ละรายส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องของผู้ปลูกดอกกุหลาบที่อำเภอพบพระ ทั้งนี้ ลักษณะการรวมตัวกันของคลัสเตอร์กลุ่มนี้ เกิดจาการเป็นชาวนครปฐมที่เคยปลูกกุหลาบและค้าขายดอกกุหลาบที่ปากคลองตลาดและในตลาดกลางที่นครปฐมอยู่ก่อนแล้ว ได้มีการรวมตัวกันและย้ายถิ่นฐานไปยังแหล่งที่อุดมสมบูรณ์กว่า ที่ อ. พบพระ จ. ตาก แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการอย่างครบวงจรจากภาครัฐ

จากการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกุหลาบเพื่อตัดดอก พบว่า ภาครัฐยังไม่มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกุหลาบเพื่อตัดดอก อย่างไรก็ตามพบว่ามีปัญหาอุปสรรคบางประการเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขระดับนโยบายดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค:
1. ไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนผลักดันและพัฒนาคลัสเตอร์ ทำให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหลักในคลัสเตอร์ ไม่สามารถรวมตัวได้อย่างมั่นคง ถึงแม้จะได้มีการริเริ่มจัดตั้งเป็น ชมรมผู้ปลูกกุหลาบและไม้ผล แต่ก็ไม่มีกิจกรรมร่วมกันมากนัก
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงและขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
3. แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายในระดับจังหวัดจะสนับสนุนให้มีการปลูกกุหลาบเพื่อการตัดดอก แต่วิธีการปฏิบัติยังไม่เด่นชัด ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การปลูก การขนส่ง การกระจายผลผลิตสู่ผู้ค้าปลีก เป็นต้น
4. หน่วยงานสนับสนุนและมีส่วนได้เสียในคลัสเตอร์ ที่มีบทบาทในการพัฒนาและผลักดันคลัสเตอร์ยังมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ ทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย:
1. ควร มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาความสามารถในการผลิตดอกกุหลาบในแนวทางคลัสเตอร์ โดยเฉพาะเป็นผู้บูรณาการ/ประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานย่อย เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน และกำหนดให้มีผู้ประสานการพัฒนา(CDA) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนา
2. เนื่องจากกุหลาบเป็นสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาดค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นที่นิยมกันในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภาครัฐควรสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกกุหลาบ เป็นต้นแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทรัพยากร ความชำนาญของบุคลากร และบริบทต่างๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
3. จัดระบบและกลไกในการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงข้อดีของการดำเนินงานแบบคลัสเตอร์ สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในคลัสเตอร์ ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของคลัสเตอร์ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th