กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ชุมพร
กลุ่มจังหวัด: ภาคใต้ตอนบน 1
 ภาคเศรษฐกิจ ปาล์มน้ำมัน
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 หน่วยงานให้ทุน กรมส่งเสริมการเกษตร
 ระดับศักยภาพ 2. กลุ่มกำลังแสวงหาทิศทาง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับภาพอากาศร้อนชื้น จัดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตร ดังนั้นปาล์มน้ำมันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศบริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด โดยจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันดีกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นเช่นยางพาราและการทำนาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก

การรวมกลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจปาล์มในจังหวัดชุมพรส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือตำบลเดียวกัน เพื่อต่อรองราคารับซื้อกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การรวมตัวกันระหว่าง เกษตกร ลานเท และโรงงานยังไม่ได้เกิดขึ้น จะมีการประชุมกันในบางเรื่องแต่ก็เป็นการจัดหรือเชิญจากหน่วยงานของรัฐ เช่น เกษตรจังหวัด เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณปลายปี 2548 ได้มีการจัดประชุมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/วิจัย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม แปลงเพาะ ลานเท เพื่อจัดทำข้อเสนอในประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน (Road Map) ของโครงการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ในจังหวัดชุมพร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยการนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดชุมพรจะทำหน้าที่ประสานงานต่อไป ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด ดังนี้

เป้าประสงค์
1. เปอร์เซ็นต์น้ำมัน : เพิ่มจาก 14% เป็น 18%
หมายเหตุ
(1) ปัจจัยที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์น้ำมัน คือ พันธุ์ การจัดการ (การขนส่ง การสกัด การเก็บเกี่ยว)
(2) การวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันจะวัดที่โรงงาน ซึ่งใช้เวลา 2 วัน

2. ความเป็นกรด : รักษาให้ไม่เกิน 5%
หมายเหตุ
(1) ตามมาตรฐานกลางที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
(2) ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเป็นกรด คือ การเก็บเกี่ยว การขนส่งให้โรงงานภายใน 24 ชั่วโมง เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน

3. ผลผลิตต่อไร่ : จาก 2.1 ตัน/ปี เป็น 3 ตัน/ปี
หมายเหตุ ต้องปรับทั้งระบบ ทั้ง แปลงเพาะที่มีมาตรฐานการปรับปรุงสายพันธุ์

4. ต้นทุนต่อไร่ : รักษาให้ไม่เกิน 1.60 บาท/ก.ก.
หมายเหตุ ต้นทุน เช่น ค่าบำรุงรักษาปาล์ม ค่าวิเคราะห์ดินและใบ

ผลผลิตปี 2546 ไทยผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ 863,836 ตัน ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 85 เป็นวัตถุดิบเข้าโรงกลั่นฯ และผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้รวม 476,990 ตัน สัดส่วนน้ำมันปาล์มจากชุมพรมีประมาณ ร้อยละ 22

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในปี 2547 ทั้งประเทศประมาณ 1,844,266 ไร่ พื้นที่ปลูกของจังหวัดชุมพรมีประมาณ 3.7 แสนไร่ รายละเอียดมีดังนี้

(1) เนื้อที่ให้ผลผลิต 374,921 ไร่
(2) ผลผลิต 981,543 ตัน
(3) ผลผลิตต่อไร่ 2,618 กิโลกรัม
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คลัสเตอร์ปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร มีการรวมตัวที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ทั้งในด้าน ห่วงโซ่อุปทานและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง แต่สินค้าปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพืชที่ราคาถูกกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั้งอุตสาหกรรมบริโภคและอุปโภค จึงได้มีการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ทดแทนน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ทดแทนกันได้รวมทั้งยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล คลัสเตอร์ปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร จึงอยู่ในช่วงของการหาทิศทาง (Seeking Direction) ซึ่งหากมีการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาผลิตผลและคุณภาพในระดับที่พอเพียงกับความต้องการในการผลิตแล้ว ก็จะทำให้คลัสเตอร์ปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th