กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: -
ตำบล: -
อำเภอ: -
จังหวัด: ชลบุรี
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออก
 ภาคเศรษฐกิจ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

จากการสำรวจสถานะปัจจุบัน พบว่าไม่มีการรวมกลุ่มหรือจัดกิจกรรมเพื่อมีเป้าประสงค์ร่วมกัน ของกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ชลบุรีแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่เลิกกิจการเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรบางรายหันไปประกอบอาชีพเลี้ยงปลาแทน ในขณะที่นากุ้งบางส่วนถูกทิ้งร้าง

จังหวัดชลบุรีเคยเป็นแหล่งผลิตกุ้งแหล่งใหญ่ช่วงที่การเลี้ยงกุ้งมีภาวะการเติบโตสูง มีผลผลิตกุ้งจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างดี แต่ได้เลิกกิจการไปในที่สุดช่วงปี พ.ศ. 2546 โดยสรุปสาเหตุสำคัญได้ดังนี้

ปัญหาการผลิต
1. ขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์กุ้งซึ่งต้องจับจากธรรมชาติ ทำให้มีราคาแพง
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาดความรู้ในการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะทำให้เกิดสารตกค้างในเนื้อกุ้ง
3. อาหารกุ้งและน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตกุ้ง มีราคาปรับตัวสูงขึ้น
4. บ่อเลี้ยงกุ้งขาดการบำบัดอย่างถูกต้อง ทำให้กุ้งเกิดโรคระบาด และปัญหาสภาพแวดล้อม
5. ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการผลิตขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสุขอนามัยการรักษาคุณภาพกุ้ง ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค
การตลาด
1. ตลาดในประเทศ ราคาขาดเสถียรภาพผันผวนไปตามราคาตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนและอุปทานในประเทศ
2. ตลาดต่างประเทศ

ประเทศผู้นำเข้ากำหนดกฎระเบียบและตรวจสอบการนำเข้าสินค้าที่เข้มงวดโดยใช้มาตรการด้านสุขอนามัย เช่น
สหรัฐอเมริกา
• กำหนดให้นำระบบควบคุมขั้นตอนการผลิต HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) มาใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
• กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งสหรัฐฯ 8 มลรัฐจะยื่นฟ้องร้องการทุ่มตลาดกุ้งกับประเทศผู้ผลิตกุ้ง 12 ประเทศ รวมทั้งไทย และพยายามกดดันภาครัฐบาลให้ดำเนินการหลายรูปแบบเพื่อปกป้องกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศและลดปริมาณการนำเข้ากุ้งจากทั่วโลก

สหภาพยุโรป
• เข้มงวดในการตรวจสอบสารตกค้าง Nitrofurans และ Chloramphenical ในกุ้งนำเข้า
• ตัดสิทธิ GSP สินค้ากุ้ง เมื่อ 1 มกราคม 2540 ร้อยละ 50 และ 1 มกราคม 2542 กุ้งไทยถูกตัดสิทธิ GSP ทั้งหมด ทำให้สินค้ากุ้งจากไทยต้องเสียภาษีสูงถึงร้อยละ 12-20 ส่งผลให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งขัน

การเลี้ยงกุ้งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการผลิตทำให้อัตราผลผลิตลดลง นอกจากนี้เงื่อนไขทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้ากุ้งสำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ทำให้การส่งออกมีต้นทุนที่สูงขึ้น ประกอบกับขาดการสนับสนุนด้านความรู้ เงินทุน และไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา ทำให้เกษตรกรไม่สามารถแข่งขันได้และหลายรายเลิกกิจการไปในที่สุด


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th