กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: -
ตำบล: -
อำเภอ: บางคล้า แปลงยาว ราชสาส์น พนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 3
 ภาคเศรษฐกิจ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงหนังกลางวัน มะม่วงแรด มะม่วงเขียวเสวย
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดของประเทศ คือมีพื้นที่ประมาณ 86,000 ไร่ อำเภอที่ปลูกมะม่วงมากที่สุด คืออำเภอบางคล้า และอำเภอแปลงยาว มะม่วงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะสามารถผลิตผลผลิตที่มีรสชาดดี และคุณภาพได้มาตรฐาน ที่สำคัญคือเป็นมะม่วงที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เพราะได้รับใบรับรองสวนตามระบบ Good Agricultural Practices-GAP จากกรมวิชาการเกษตร มะม่วงพันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้สีทอง หนังกลางวัน แรด และเขียวเสวย

ผลผลิตมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่จำหน่ายตลาดภายในประเทศ การจำหน่ายตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีการลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออกระหว่างเกษตรกรชาวสวนกับบริษัทผู้ส่งออก ตั้งแต่ปี 2544 มะม่วงที่ส่งออกเป็นหลัก คือ น้ำดอกไม้ (มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และน้ำดอกไม้สีทอง) โดยตลาดส่งออกของมะม่วงเกรดเอที่ใหญ่ที่สุด คือ ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกาตามลำดับ ส่วนมะม่วงคุณภาพรองลงมาส่งออกไปที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

จากการสำรวจสถานะปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานสนับสนุน และสถาบันการศึกษาในรูปแบบคลัสเตอร์ แต่มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกในรูปแบบชมรมซึ่งปัจจุบันมี 2 กลุ่มหลัก คือ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงส่งออก และชมรมชาวสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจำนวนสมาชิกประมาณชมรมละ 80 ราย พื้นที่ปลูกรวมกันประมาณ 20,000 ไร่ และมีปริมาณผลผลิตส่งออกจากการลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงทั้งสองกลุ่มรวมกันปีละประมาณ 1,400 ตัน

กิจกรรมที่สมาชิกกลุ่มทำร่วมกัน คือ การให้คำแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องความรู้ทางการเพาะปลูก การดูแลผลผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP รวมไปถึงการรวบรวมผลผลิต คัดแยกขนาดเพื่อส่งต่อให้บริษัทส่งออก โดยบริษัทส่งออกจะเดินทางมารับผลผลิตจากจุดรวบรวมผลผลิตของกลุ่ม และนำไปผ่านขั้นตอนการอบไอน้ำซึ่งเป็นเงื่อนไข ของการส่งออกมะม่วงไปตลาดญี่ปุ่น ที่เป็นตลาดหลักของทั้งสองกลุ่ม เพื่อป้องกันหนอนแมลงวัน

เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพมะม่วง คือ การพัฒนาให้ผลผลิตมะม่วงได้คุณภาพตามหลัก GAP มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น และทำให้สายพันธุ์มะม่วงไทย “น้ำดอกไม้” เป็นที่รู้จักในระดับโลก และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับที่ประเทศฟิลิปปินส์มีมะม่วงพันธุ์ “คาราบาว” ซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาดญี่ปุ่น

กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ฉะเชิงเทรา มีปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่ดี มีการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ดีการรวมตัวกัน ยังไม่มีการเชื่อมโยงกับสถาบันเฉพาะทาง และสถาบันสนับสนุนมากนัก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา จึงขาดการวิจัยพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งมะม่วงสด และมะม่วงแปรรูป เช่น เทคนิคในการทำให้มะม่วงมีผลผลิตนอกฤดูกาล เพื่อให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการควบคุบคุณภาพให้สม่ำเสมอ เพราะการรวบรวมผลผลิตในนามกลุ่มที่มีแหล่งปลูกจากหลายสวน การควบคุมคุณภาพจึงทำได้ยาก การพัฒนาจึงควรทำในหลายด้านไปพร้อมๆกัน เช่น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิต การพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกร การสร้างตราสินค้าให้มะม่วงไทย และการทำตลาดเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มะม่วงไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th