กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ขอนแก่น
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3
 ภาคเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ไหมและสิ่งทอ
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 หน่วยงานให้ทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะการทำผ้าไหมมัดหมี่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ในการทำผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นมา ช้านาน สำหรับพื้นที่ที่มีการผลิตผ้าไหมค่อนข้างมาก ได้แก่ อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอบ้านไผ่ ทั้งนี้ในอำเภอชนบทนับเป็นแหล่งผลิดผ้าไหมมัดหมี่ที่มีการกระจุกตัวมากที่สุด โดยในจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณผลิตผ้าไหมประมาณ 156 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 10.4 % ของปริมาณผลิตผ้าไหมของประเทศไทย ขณะที่อำเภอชนบทมีกำลังผลิตประมาณ 60 ตันต่อปี หรือคิดเป็น 40% ของปริมาณผลิตผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่น ยอดขายผ้าไหมของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นมีประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหรือ GPP ของจังหวัดขอนแก่น (ข้อมูลปี 2546 ) ซึ่งนับว่าน้อยมากหากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น แต่ทว่าอุตสาหกรรมผ้าไหมก็มีความสำคัญต่อเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรช่วงนอกฤดูเก็บเกี่ยวได้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในชุมชนด้วย

สำหรับขอบเขตของคลัสเตอร์ผ้าไหม จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน และมีจำนวนแรงงานประมาณ 2,502 คน โดยรายละเอียดของผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ ประกอบด้วย

1. บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 12 บริษัท
2. กลุ่มการผลิต 38 กลุ่ม
3. แรงงานที่มีทักษะจำนวน 1,021 คน (คิดเป็น 41% ของแรงงานทั้งหมดในคลัสเตอร์)

รายละเอียดด้านการผลิตและการตลาดสรุปได้ดังนี้

ด้านการผลิต
•คุณภาพของเส้นไหมที่ผลิตในท้องถิ่นมีคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากนอกท้องถิ่น เช่น จากบริษัท จุลไหมไทย จำกัด แต่ไม่มีอำนาจต่อรองในเรื่องราคา จึงส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง
•ผ้าไหมมัดหมี่เป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ทักษะฝีมือสูง ไม่สามารถใช้เครื่องจักรผลิตทดแทนได้
•คุณภาพของผ้าไหมมัดหมี่ ขึ้นอยู่กับทักษะผีมือของแต่ละบุคคล

ด้านการตลาด
•ตลาดส่วนใหญ่ คือ ตลาดภายในประเทศ มีการส่งออกแค่ประมาณ 1 %
•ตัวแทนจำหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ในกรุงเทพฯ มีค่อนข้างน้อย
•ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยไม่ทราบถึงข้อมูลทางการตลาด เช่น แนวโน้มความต้องการของตลาด ปริมาณความต้องการของตลาด เป็นต้น


Japan International Cooperation Agency (JICA) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เข้ามาพัฒนาคลัสเตอร์ผ้าไหม จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2547 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ขบวนการของคลัสเตอร์ตามแนวทางของ JICA โดยมีศาลาไหมไทย วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ 172 ถนนแจ้งสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคลัสเตอร์

ระหว่างการดำเนินการของ JICA ในการพัฒนาคลัสเตอร์ผ้าไหม จังหวัดขอนแก่น ปรากฎว่าผู้ประกอบการไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์เท่าที่ควร เนื่องจากยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยผู้ประกอบการประเภท SMEs มีความคิดว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ประกอบการอื่น นอกจากนี้ ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันก็ยังไม่มีความเชื่อใจเท่าที่ควร ดังนั้นทาง JICA จึงดำเนินการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายของผ้าไหม ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งยังช่วยหาตลาดในประเทศญี่ปุ่นด้วย

หลังจากโครงการของ JICA สิ้นสุดลง ก็ไม่ปรากฎถึงความต่อเนื่องอย่างชัดเจนในโครงการการยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ขบวนการของคลัสเตอร์ คงมีเพียงแต่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นที่ทำหน้าที่ประสาน และให้ความช่วยเหลือในด้านการอบรมและการตลาด รวมทั้งช่วยผลักดันให้อำเภอชนบทเป็นศูนย์กลางของผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่น แต่ทั้งนี้ การพัฒนาตามแนวทางของคลัสเตอร์ ยังคงไม่ชัดเจนเท่าที่ควร สมควรที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จะสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์กลุ่มนี้ต่อไป จนกว่าจะถึงช่วงที่สมาชิกสามารถดำเนินการได้เอง


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th