กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ชลบุรี
กลุ่มจังหวัด: ภาคตะวันออก
 ภาคเศรษฐกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9
 หน่วยงานให้ทุน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (ไจกา)
 ระดับศักยภาพ 3. กลุ่มกำลังพัฒนา

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

คลัสเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลจังหวัดชลบุรี เกิดขึ้นจากการส่งเสริมของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency หรือ JICA ภายใต้โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาการให้บริการปรึกษาแนะนำ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ในภูมิภาค หรือ The Study on Development of Consulting Services to Promote SMEs Cluster for Regional Development (CSCD) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องร่วมกับอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น ด้านอุตสาหกรรมผ้าไหม และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยโครงการมีระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งหมด 22 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2547 และสิ้นสุดโครงการเดือนพฤศจิกายน 2548 มีสมาชิกเข้าร่วม 25 บริษัท โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินการ ดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ipc9.dip.go.th/html/apcb/home.htm )

วิสัยทัศน์ : Irreplaceable Player at Thai Auto Parts Industry
เป้าประสงค์ : Catch-Up with Changes in Thai Automotive Industry

กลยุทธ์

1. การปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) ตามการเติบโตของตลาด
• การสร้างระบบบริหารการผลิต
• การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

2. การปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
• การปรับปรุงระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ

3. การสร้างความแข็งแกร่งของกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
• การกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านโครงการและอื่น ๆ
• การประชาสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือในการผลิต ในการรับคำสั่งซื้อ

4. การสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานผู้ให้บริการสนับสนุนธุรกิจ (BDS Providers)

• การสร้างผู้ให้การสนับสนุน BDS Providers (BDS Facilitator)ในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม
• การสร้างสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี
• การสนับสนุนและกระตุ้นการเกิดหน่วยงานผู้ให้บริการสนับสนุนธุรกิจ (BDS Provider ใหม่ และการสร้างความกระตือรือร้นแก่ BDS Provider ที่มีอยู่)

คลัสเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรกลชลบุรี มีองค์กรประสานงานคลัสเตอร์ที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน และมีคณะที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีระดับศักยภาพและโอกาสทางการตลาดที่ดี ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และสถาบันสนับสนุนเฉพาะทาง มีการกำหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในหลายด้าน มีการส่งเสริมการพัฒนา และวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบุคลากร แต่ยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เช่น วัตถุดิบส่วนมากต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ภาวะการแข่งขันสูง คู่แข่งที่มีความได้เปรียบในด้านต้นทุน จึงควรมีการพัฒนาสินค้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความต้องการของลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ และเงินทุนจากภายใต้โครงการของ JICA สิ้นสุดลงเมื่อปลายปี 2548 ซึ่งยังมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่ออีกหลายกิจกรรม ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาของคลัสเตอร์นี้ต่อโดยอาศัยความร่วมมือจากสมาชิก และพันธมิตรส่วนอื่นๆ ที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ และขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th