กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: -
ตำบล: -
อำเภอ: -
จังหวัด: กรุงเทพฯ
กลุ่มจังหวัด: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 ภาคเศรษฐกิจ -
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
 หน่วยงานให้ทุน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 ระดับศักยภาพ 4. กลุ่มมีศักยภาพสูง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

ธุรกิจดิจิตัลคอนเทนท์ของไทยซึ่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตเกมส์คอมพิวเตอร์ ธุรกิจการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิค และภาพเคลื่อนไหว (Animation) และธุรกิจผลิตเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนต์ และโฆษณา นับว่ามีขนาดเล็กมากในตลาดโลก ปัจจุบันนี้บริษัทที่ประกอบธุรกิจดิจิตัล คอนเทนท์ในประเทศไทยมีประมาณ 50 บริษัท ซึ่งแบ่งตามลักษณะการทำธุรกิจได้ 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 บริษัทที่มีตราสินค้าของตนเองและมีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียง เช่น Imagimax, Cyberplanet Interactive, Thomas Idea และบริษัท Vithita เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทที่เติบโตมาจากบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คน เติบโตขึ้นจนมีจำนวนพนักงานประมาณ 35-60 คน เริ่มมีชื่อเสียงและรับทำงานในระดับนานาชาติ ซึ่งมีประมาณ 15 บริษัท

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กมีพนักงานไม่เกิน 10 คน และบางแห่งใช้ระบบการจ้างงานแบบ Outsource หรือ Freelance กลุ่มบริษัทนี้รับงานประเภทพัฒนาเว็บไซต์ ทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิกในระดับที่ไม่ซับซ้อน และรับจ้างผลิต CD-Rom สำหรับตลาดในประเทศ

บริษัททั้งสามกลุ่มนี้มีการแข่งขันกันสูงทั้งในกลุ่มเดียวกัน และระหว่างกลุ่ม ทั้งการรับงาน และการแย่งคนทำงาน ซึ่งทำให้แต่ละบริษัทต้องพยายามหาตลาดเฉพาะ และรับงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากขึ้น

แม้ว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มีฝีมือ แต่รูปแบบการทำธุรกิจยังเป็นลักษณะรับจ้างผลิตตามคำสั่งผ่านบริษัทต่างชาติ หรือทำงานให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์กราฟฟิคในต่างประเทศ จึงทำให้ธุรกิจดิจิตัลคอนเทนท์ของไทยไม่เป็นที่รู้จักมากนักในต่างประเทศ

ด้วยบริบทในการแข่งขันดังกล่าว ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจดิจิตัลคอนเทนท์ของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมการส่งออก ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะ คุณภาพ และความสามารถในการแข่งขันของไทยให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. จัดตั้งกลุ่มบางกอก ซิกราฟ ( SIGGRAPH Bangkok- เครือข่ายสาขาของกลุ่มผู้ทำงานด้านมัลติมีเดียสากล)
2. สนับสนุนกิจกรรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวในงานระดับเอเซียแปซิฟิก
3. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติด้านกลยุทธ์การตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกา
4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการไปดูงานต่างประเทศ

คลัสเตอร์ดิจิตัลคอนเทนท์ กรุงเทพฯ เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และเป็นกลุ่มภาคบริการที่มีบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะ และมีความคิดสร้างสรรค์สูง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การพัฒนา และตลาดของตนเอง ประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ทำให้ไม่เกิดความร่วมมือในรูปแบบกลุ่มมากนัก การพัฒนาเครือข่ายจึงไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th