กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: -
ตำบล: -
อำเภอ:
จังหวัด: ภูเก็ต
กลุ่มจังหวัด: ภาคใต้ตอนบน 3
 ภาคเศรษฐกิจ สถานที่พัก บริการนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ หอการค้าภูเก็ต
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต ประกอบด้วยผู้ประกอบการหลากหลาย ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการหลักและธุรกิจที่สนับสนุน และมีการเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกัน (Activity Linkage) เช่น บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และผู้ประกอบกิจการบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ ในการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว

จุดประสงค์หลักของรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต ในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์

ภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของโลก สามารถสร้างรายได้ที่สูงให้กับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปราศจากผลกระทบทางสังคม

เป้าหมาย: ภูเก็ตเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกภายใน 4 ปี

ยุทธศาสตร์

1) กำหนดตำแหน่งทางการท่องเที่ยวให้ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ทั้งในด้านธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีบริการและกิจกรรมหลากหลายทางการท่องเที่ยวและกีฬา
และเป็นศูนย์กลางการประชุมและสันทนาการในเอเซีย

2) กำหนดให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีฐานะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งสำหรับชุมชนและนักท่องเที่ยว

กลยุทธ์

1) ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ

2) สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นในการ ช่วยกันทำนุบำรุง

3) บริหารแหล่งท่องเที่ยวและบริการโดยคำนึงขีดความสามารถ และความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4) ปรับปรุงการบริหารจัดการโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักแทนการยึดภาระกิจของหน่วยงาน

เครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว จ. ภูเก็ต เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันในระหว่างผู้ประกอบการหลากหลาย ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการหลักและธุรกิจที่สนับสนุน และเริ่มมีการเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันแบบครบวงจร ต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างระยะยาวในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดตัวชี้วัดในการกำหนดมาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ตลอดจนควรมีการร่วมมือกันกับเครือข่ายอื่นๆ อาทิ เครือข่ายอาหาร เครือข่ายสปา ฯลฯ ในแนวนอนและแนวดิ่ง นอกจากนั้นควรมีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการกำหนดกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนการคุ้มครองสัตว์และพันธุ์พืชต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยว จ. ภูเก็ต มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันและกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศได้อย่างเต็มที่
<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th