กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
กลุ่มจังหวัด: ภาคกลางตอนล่าง 3
 ภาคเศรษฐกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน สถาบันยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 2. กลุ่มกำลังแสวงหาทิศทาง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

จากสถานะปัจจุบัน พบว่าไม่มีการรวมกลุ่มหรือจัดกิจกรรมเพื่อมีเป้าประสงค์ร่วมกัน อีกทั้งไม่ปรากฎว่ามีการพัฒนาตามแนวทางของคลัสเตอร์ ปรากฎแต่เพียงว่ามีบริษัทผู้ประกอบยานยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มาตั้งโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้น ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีบริษัทผู้ประกอบรายใหญ่ 2 ราย และผู้ประกอบการรายย่อยอีก 97 ราย ได้แก่

1. Toyota Motor Thailand

2. Isuzu Motors (Thailand)

หากพิจารณาถึงเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และสระแก้ว พบว่าจะมีการเน้นถึงการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยง (Cluster) ด้านยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเลคทรอนิคส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง อาหารแปรรูป และอื่นๆ ซึ่งนับได้ว่าภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ขบวนการของคลัสเตอร์ในระดับหนึ่ง ประกอบกับศักยภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และสนามบินสุวรรณภูมิในอนาคต ดังนั้น หากภาคเอกชนเห็นความสำคัญและมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนา คลัสเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์แล้ว คาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งได้ต่อไป

โดยแนวทางการส่งเสริมนั้น สมาคมต่างๆ ควรเป็นผู้มีบทบาทหลักและมีสถาบันยานยนต์เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ที่จะเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ SMEs ใน Supply Chain ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น และได้รับการสนับสนุนด้านเงินกู้ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยการจัดเวทีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสม่ำเสมอ การจัดทำกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน หรือการดูงานต่างประเทศ เป็นต้น
<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th