กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: บ้านถวาย (สองฝั่งคลอง)
ตำบล: ขุนดง
อำเภอ: หางดง
จังหวัด: เชียงใหม่
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนบน
 ภาคเศรษฐกิจ ของใช้และประดับตกแต่ง สินค้าประเภทสิ่งประดิษฐ์และของที่ระลึก
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

คลัสเตอร์บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ มีการรวมตัวที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรทั้งในด้านห่วงโซ่อุปทานและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการรวมตัวกันโดยมีทำเลที่ตั้งเป็นหลักและการอาศัยกลุ่มต่างๆ เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ในด้านของการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คลัสเตอร์บ้านถวายอยู่ในช่วงของการเพิ่งรวมตัวกัน ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการพัฒนาการสร้างตราสินค้า (Brand) ของกลุ่มบ้านถวายได้อย่างชัดเจน ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการในระดับที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้คลัสเตอร์บ้านถวาย มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์ ดังนี้

1. ควรมีหน่วยงานหรือสนับสนุนให้มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาหมู่บ้านหัตถกรรมต้นแบบ “บ้านถวาย” ในแนวทางคลัสเตอร์ โดยเฉพาะ และเป็นผู้บูรณาการ/ประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานย่อย เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน และกำหนดให้มีผู้ประสานการพัฒนา (CDA) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนา

2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทรัพยากร ความชำนาญของบุคลากร และบริบทต่างๆ โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

3. สนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนการสร้างตราสินค้า (Brand) และคุณภาพของการบริหารจัดการคลัสเตอร์ โดยผ่านทางสถาบันการศึกษาในพื้นที่

4. จัดระบบและกลไกในการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงข้อดีของการดำเนินงานแบบคลัสเตอร์ สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในคลัสเตอร์ ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของคลัสเตอร์ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ และหรือสถาบันเฉพาะทางต่างๆ


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th