กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: บ้านป่าไผ่
ตำบล: แม่โข่ง
อำเภอ: ดอยสะเก็ด
จังหวัด: เชียงใหม่
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนบน
 ภาคเศรษฐกิจ กระเทียมโทนดอง และผลไม้แช่อิ่มทุกชนิด
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคเกษตร
 หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ


กลุ่มผู้แปรรูปผลไม้ดอยสะเก็ด เป็นวิสาหกิจชุมชน มีนางยุวรีย์ ธาตุอินจัน เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่าไผ่ มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มจำนวน 149 คน โดยมีการระดมทุนเป็นหุ้น ๆ เดิมหุ้นละ 50 บาท แต่ปัจจุบันหุ้นละ 100 บาท สินค้าที่ทางกลุ่มดำเนินการนั้นประกอบด้วยผักผลไม้ดอง การผลิตใช้ความรู้ความชำนาญเดิมที่มีอยู่และมีการอบรมเพิ่มเติม โดย สถาบันของรัฐ สถานศึกษา และมีการนำเอาผลการวิจัยที่สถาบันการศึกษานำมาประยุกต์ใช้ สินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ส่งออกไปยังต่างประเทศคือประเทศไต้หวัน สินค้าหลักคือกระเทียมโทนดอง นอกจากนี้มีกระเทียมโทน ผลไม้แช่อิ่มทุกชนิด ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลของผลไม้ ปัจจุบันวัตถุดิบกระเทียมโทนรับซื้อมาจากจังหวัดเชียงราย จุดเด่นของกลุ่มผักผลไม้ อ.ดอยสะเก็ด คือ กรรมวิธีในการจัดทำกระเทียมดอง ที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมานาน ปัจจุบันสินค้าประเภทนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาดพอสมควร ในนามของ “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่” ที่ได้รับเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น พร้อมกับถือเป็นสินค้า OTOP ประจำหมู่บ้าน ปัจจุบันการดำเนินงานของกลุ่มค่อนข้างมีระบบ มีการบริหารจัดการที่ดีเช่น มีการนำระบบทางด้านบัญชีมาใช้ มีการสื่อสารระหว่างกลุ่ม มีการแบ่งปันส่วนงานให้สมาชิกรับผิดชอบได้ดี จากการสัมภาษณ์ผู้นำ ซึ่งมีความเข้มแข็ง มีความเป็นผู้นำสูง ผลประกอบการดีปัจจุบันได้รับการติตต่อจากกลุ่มลูกค้าใหม่ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางกลุ่มกำลังศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้

ผลจากการศึกษา พบว่าภาครัฐยังมีบทบาทน้อยในการการพัฒนาคลัสเตอร์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่ และพบว่ามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยการแก้ไขระดับนโยบายดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค:

1. ไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนผลักดันและพัฒนาคลัสเตอร์ ทำให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหลักในคลัสเตอร์ ไม่สามารถรวมตัวได้อย่างมั่นคง ถึงแม้จะได้มีการริเริ่มจัดตั้งเป็น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่แล้ว แต่ก็ไม่มีกิจกรรมร่วมกันมากนัก

2. ปัญหาด้านคุณภาพของดิน ในบริเวณแหล่งที่ปลูกกระเทียมของอำเภอดอยสะเก็ด มีการใช้สารเคมีมาก ส่งผลให้กระเทียมโทนไม่ได้คุณภาพตามขนาดที่ต้องการ

3. ราคาตกต่ำของพืชผลทางการเกษตรและคุณภาพไม่สม่ำเสมอ

4. มีการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง เพียงแค่ 2 รายเท่านั้น ซึ่งมีโอกาสในการถูกกดราคา

ข้อเสนอเชิงนโยบาย:

1. ควรมีหน่วยงานหรือสนับสนุนให้มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการพัฒนาความสามารถในการผลิตกระเทียมดองในแนวทางคลัสเตอร์ โดยเฉพาะเป็นผู้บูรณาการ/ประสานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานย่อย เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน และกำหนดให้มีผู้ประสานการพัฒนา(CDA) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนา

2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทรัพยากร ความชำนาญของบุคลากร และบริบทต่างๆ โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

3. สนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย การพัฒนาพื้นดินให้สามารถเพาะปลูกกระเทียมโทนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไผ่ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เช่นกระบวนการผลิต คุณภาพตลอดจน การบริหารจัดการคลัสเตอร์

4. จัดระบบและกลไกในการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงข้อดีของการดำเนินงานแบบคลัสเตอร์ สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในคลัสเตอร์ ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของคลัสเตอร์ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ
<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th