กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: 9 ราชมรรคา ซอย 9
ตำบล: พระสิงห์
อำเภอ: เมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนบน
 ภาคเศรษฐกิจ สถานที่พัก บริการนำเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 4. กลุ่มมีศักยภาพสูง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

กลุ่มคลัสเตอร์ Hotel De Charm จังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้ริเริ่มขึ้นจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็น Boutique Hotel 5 ราย ได้แก่ โรงแรม Tamarind Village โรงแรมสวายเรียง โรงแรมตรีญาณรส โรงแรมสุกันทรา และโรงแรมเก๊าไม้ล้านนา ซึ่งโรงแรมทั้ง 5 เป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ สื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการตกแต่งและให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้มีแนวคิดร่วมกันว่า “รวมกันเมื่อภัยมา รวมกันเมื่อเห็นประโยชน์” จึงได้เริ่มต้นจัดทำ Website “Hotel & Charm Cluster” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม และคาดว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

จากการสัมภาษณ์คุณชูชาติ โลหะอุดม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และ 1 กุมภาพันธ์ 2549 พบว่า ไม่ได้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็น Boutique Hotel มาเป็นเวลาร่วมปีแล้ว เนื่องจากแต่ละรายไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันมาก ประกอบกับแต่ละรายจะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นของตนเอง ตลอดจนห้องพักของแต่ละที่ มีจำนวนจำกัด ซึ่งแต่ละโรงแรมได้มีการทำการตลาดโดยผ่าน website ของตนเองอยู่แล้ว รวมทั้งบางแห่งได้มีสื่อมวลชนจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการและมีการลงนิตยสารที่สำคัญๆ จึงทำให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมแบบ Boutique Hotel ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี ส่งผลให้โรงแรมแต่ละแห่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเน้นจุดขาย 3 กลุ่ม คือ Hotel Villa, Hotel & Resort และ Spa กลุ่มที่มีลูกค้ามากจะรักษาลูกค้าไว้ได้ และกลุ่มที่ลูกค้าน้อยก็จะได้ลูกค้าทั้ง 3 กลุ่ม

บทบาทของภาครัฐ
(+) จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการร่วมมือกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการ
เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
(-) ขาดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวกับเมืองเชียงใหม่และการให้บริการแบบ Hotel De Charm ได้

บริบทการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

(+) ระดับการแข่งขันภายในประเทศมีน้อย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องคุณภาพของห้องพักและการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและประทับใจ
(-) ขาดการรวมกลุ่มกันในระหว่างผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมเงื่อนไขปัจจัยการผลิต
(+) บุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการให้บริการนี้มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการให้บริการเป็นอย่างดี
(+) การให้บริการด้าน Hotel De Charm เป็นการให้บริการที่สร้างความแตกต่างในด้านห้องพักที่มีความแตกต่างไม่เหมือนโรงแรมทั่วไป มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านล้านนาและโดดเด่นในเรื่องการให้บริการอย่างชัดชัดเจน
(+) มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ครบถ้วน การเดินทางสะดวกไม่ไกลจากตัวจังหวัดเชียงใหม่มากนัก
(-) ขาดแคลนบุคลากรและขาดการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการให้บริการนี้อย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง และสนับสนุน
(+) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยงกันในแนวดิ่งเท่านั้น และกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
(-) ต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างสูง
(-) ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงกันเงื่อนไขด้านอุปสงค์
(+) ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(-) นักท่องเที่ยวภายในประเทศยังไม่มีความนิยมในการเข้ามาใช้บริการแบบ Hotel De Charm เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง
(+) นักท่องเที่ยว มีความพิถีพิถันในเรื่องการใช้บริการที่มีความแตกต่างที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม กอปรกับมีความเป็นส่วนตัวมาก
(+) มี Package ให้เลือกหลากหลาย พร้อมกับเน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและความประทับใจเป็นหลัก ขึ้นอยู่กับเทศกาลต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการทำประชาสัมพันธ์การให้บริการแบบ Hotel De Charm ที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนา และการให้บริการที่ประทับใจเป็นจุดขายที่สร้างความแตกต่าง สำหรับการทำตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ภาครัฐและจังหวัดควรกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์ในรูปของ Hotel De Charm ต้นแบบ ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทรัพยากร ความชำนาญของบุคลากร และบริบทต่างๆ โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมแบบครบวงจร

3. สนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร กระบวนการให้บริการที่ประทับใจแบบล้านนา ตลอดดจนการบริหารจัดการคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม

4. จัดระบบและกลไกในการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงข้อดีของการดำเนินงานแบบคลัสเตอร์ สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในคลัสเตอร์ ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของคลัสเตอร์ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th