กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: 99/19 ถ. ห้วยแก้ว
ตำบล: -
อำเภอ: เมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนบน
 ภาคเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษา
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคบริการ
 หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขต 1
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 2. กลุ่มกำลังแสวงหาทิศทาง

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

จากการสัมภาษณ์ คุณครรชิต ช่างสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวัสดี อีโค่ ทัวร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 พบว่า กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ. เชียงใหม่ เป็นการรวมกลุ่มกันแบบธรรมชาติของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กแต่เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมขององค์ประกอบด้านตัวบุคคล ความสมบูรณ์ของเครือข่าย ความเชื่อมโยงทั้งในแนวตั้งและแนวนอนที่สมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ จึงเป็นจุดเด่นและมีความน่าสนใจในการดำเนินการเป็นเครือข่ายนำร่อง เพราะเป็นกลุ่มที่กำลังหาทิศทางและมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาให้เติบโตและมีความต่อเนื่อง โดยทางบริษัทสวัสดี อีโค่ ทัวร์ จะเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ ที่อยู่ทั่วประเทศ ในการส่งลูกค้า ซึ่งวิธีการทำการตลาดนั้น จะเป็นลักษณะผ่านทางwebsite ชื่อ www.birdthai.com พร้อมกับการออกงานการท่องเที่ยวซึ่งร่วมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับการให้บริการกับนักท่องเที่ยวนั้น แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนการดูนก การดูดาว และการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ลูกค้าของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ เป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ได้มีการศึกษาวิธีการดูนก หรือดูดาวมาเป็นอย่างดี ประมาณ 70 % จะเป็นกลุ่มที่มาดูนก เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นอากาศร้อนชื้น ดังนั้นจึงเหมาะในการดูนกของแถบอาเซียน ส่วนการดูดาวนั้น ประเทศไทยมีความเหมาะสม เนื่องจากตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเพียง 14 องศา จึงเหมาะในการดูดาวเป็นอย่างมาก คู่แข่งหลักในการให้บริการ คือ ประเทศมาเลเซีย โดยมีลูกค้าหลักในอาเซียน คือ สิงคโปร์

จุดประสงค์หลักของรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นการส่งลูกค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยมีคุณครรชิต ช่างสุวรรณ เป็นแกนนำ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีเครือข่ายหลักๆ ดังนี้

1. สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด

2. สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ศูนย์บริการ)

3. เครือข่ายท่องเที่ยวล้านนา

4. สมาพันธ์ท่องเที่ยวในเชียงใหม่

ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1. สถิตินักท่องเที่ยวดูนก (มกราคม – มิถุนายน 2547)
สถิตินักท่องเที่ยวที่เลือกรายการท่องเที่ยวดูนกกับ สวัสดี อีโค่ ทัวร์ ในเส้นทางดูนกภาคเหนือ 10 เส้นทาง
• เส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ เส้นทางดูนกดอยอินทนนท์ 60% ดอยอ่างขาง 20 % ดอยสุเทพ-ปุย 10% อีก 10% เป็นเส้นทางอื่นๆ ที่ทางสวัสดี อีโค่ ทัวร์ได้จัดทำโปรแกรมไว้

• นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ที่เลือกรายการท่องเที่ยวดูนก มาจากกลุ่มประเทศ อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และสวีเดน

• จำนวนวันเดินทางมากที่สุด 18 วัน จำนวนวันเดินทางน้อยที่สุด 1 วัน

• รายจ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวดูนกชาวต่างประเทศต่อคนสูงสุด 9,576 บาท รายจ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวดูนกชาวต่างชาติต่อคนต่ำสุด 4,300 บาท

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ชาย หญิง ชาย หญิง
102 240 32 45

2. สถิตินักท่องเที่ยวดูนก (มกราคม – ธันวาคม 2548)

สถิตินักท่องเที่ยวที่เลือกรายการท่องเที่ยวดูนกกับ สวัสดี อีโค่ ทัวร์ ในเส้นทางดูนกภาคเหนือ 12 เส้นทาง
1) เส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรียงลำดับได้ดังนี้
• อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 1 วัน 55%

• อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 2 วัน 1 คืน 24%

• อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน 15%

• ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน 3%

• อุทยานแห่งชาติแม่ปิง 3 วัน 2 คืน 3%

2) นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ มาจากกลุ่มประเทศ อเมริกา อังกฤษ และฮอล์แลนด์

3) จำนวนวันเดินทางมากที่สุด 9 วัน จำนวนวันเดินทางน้อยที่สุด 1 วัน
4) รายจ่ายต่อครั้งโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 4,571 บาท

นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
6 31

ประเด็นกลยุทธ์
1. ควรมีการสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงรุก ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
3. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสัตว์ ซึ่งจะมีผลระยะยาวต่อการพัฒนาการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้อย่างนาน
4. คลัสเตอร์นี้ มีศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ. เชียงใหม่ เป็นต้นแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ ทรัพยากร ความชำนาญของบุคลากร และบริบทต่างๆ โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
5. สนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร กระบวนการให้บริการที่ประทับใจแบบล้านนา ตลอดดจนการบริหารจัดการคลัสเตอร์อย่างเป็นรูปธรรม

บทบาทของภาครัฐ
(+) จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการร่วมมือกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการ
เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
(-) ขาดการสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ
(-) ขาดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสัตว์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวกับธุรกิจการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


บริบทการแข่งขัน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การแข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จ. เชียงใหม่ ดังนี้
(+) มีการรวมกลุ่มในระดับผู้ประกอบการอย่างเป็นธรรมชาติ ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ เป็นลักษณะการส่งลูกค้าให้กันภายในเครือข่าย
(+) ระดับการแข่งขันภายในประเทศมีน้อย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องคุณภาพ
การให้บริการอย่างมีมาตรฐานและประทับใจเงื่อนไขปัจจัยการผลิต
(+) สถานที่ในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีความแตกต่างและโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด เทียบกับภูมิภาคในอาเซียน
(+) บุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการให้บริการนี้มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการให้บริการเป็นอย่างดี
(+) การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม
(+) มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ครบถ้วน การเดินทางสะดวกและไม่ไกลจากตัวจังหวัดเชียงใหม่มากนัก
(-) ขาดแคลนบุคลากรและขาดการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการห้บริการนี้อย่างต่อเนื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง และสนับสนุน
(+) มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการบริหารจัดการของกลุ่มให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีระบบ
(+) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเชื่อมโยงกัน และกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
(-) ต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างสูงเงื่อนไขด้านอุปสงค์
(+) ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(-) นักท่องเที่ยวภายในประเทศยังไม่มีความนิยมในการท่องเที่ยวลักษณะนี้ กอปรกับราคาในการท่องเที่ยวแบบนี้ค่อนข้างสูง เทียบกับการเที่ยวแบอื่นๆ
(+) การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม
(+) มี Package ให้เลือกหลากหลาย พร้อมกับเน้นการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเป็นหลัก โดยขึ้นอยู่กับความต้องการและกำลังเงินของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th