กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: บ้านน้ำพี้
ตำบล: -
อำเภอ: ทองแสนขัน
จังหวัด: อุตรดิตถ์
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนล่าง 1
 ภาคเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์เหล็กน้ำพี้
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน ไม่มี
 หน่วยงานให้ทุน ไม่มี
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ผลการวิเคราะห์โดยย่อ

กลุ่มเครือข่ายมีด และผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า เริ่มต้นมาจากเครือข่ายกลุ่มมีดช่างทิน จ. อุทัยธานี ที่กระจายกันไปตามตำบลต่างๆ ในอำเภอเมือง และอำเภอหนองฉาง จ. อุทัยธานี ประกอบด้วย 18 กลุ่มย่อย และมีสมาชิกประมาณ 400 กว่าคน โดยที่เครือข่ายมีดนั้นเป็นกิจการมีดและผลิตภัณฑ์เหล็กที่รวมตัวกันและก่อตั้งเป็นเครือข่ายครั้งแรกประมาณปลายปี 2545 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากความไม่ชัดเจนด้านผลประโยชน์ของเครือข่าย แต่นับได้ว่ามีการเริ่มต้นการสร้าง Linkages กิจการมีดในจังหวัดอุทัยธานีในช่วงนั้น ต่อมาประมาณต้นปี 2548 ด้วยนโยบายการสร้างเครือข่ายของภาครัฐจึงทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นอีกครั้งภายใต้การประสานงานของพัฒนาชมชุนอำเภอเมืองอุทัยธานี การรวมตัวครั้งนี้จัดได้ว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากใช้ เครือข่ายเดิมที่เคยมีอยู่และมีกิจการมีดช่างทินเป็นหลักถึงแม้ว่าตัวช่างทินเองจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มีภรรยา และลูกชาย (คุณธานี เป็นหลักในการดำเนินเครือข่าย)

สมรรถนะของคลัสเตอร์ (Cluster Performance) ก่อนหน้าที่จะมีการรวมตัวหัตถกรรมจากมีดในจังหวัดอุทัยธานีเป็นไปในลักษณะตลาดที่มีการแข่งขันสูงมีการตัดราคา แย่งชิงตัวช่างผู้มีฝีมือ และอื่นๆอีกมาก หลังจากรวมตัวกันได้แล้วมีการประสานผลประโยชน์กันอย่างชัดเจน มีการรวมตัวกันเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ (เหล็กกล้าจากประเทศเยอรมันนี) การตั้งราคา (Pricing) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การแบ่งปันความรู้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ในการผลิต รวมถึงการแบ่งปันตลาด (Share Order จากต่างชาติ) โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ มีดพับขนาดเล็ก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยในการบริหารคลัสเตอร์ให้แข็งแกร่งทั้งสิ้น ปัจจุบันเริ่มมีการประสานงานกับเครือข่ายหัตถกรรมมีดอื่นๆ ทั้งที่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และ อยุธยา เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการสั่งซื้อวัตถุดิบ ในด้านการตลาด ทางกลุ่มคลัสเตอร์มีทั้งตลาดในประเทศ(30%) และตลาดในต่างประเทศ (70%) โดยเฉพาะที่ในสหรัฐอเมริกา มีการตั้งร้านเพื่อจำหน่ายอยู่ศูนย์แสดงสินค้าขึ้น (รัฐแมรีแลนด์) และมีจุดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายแห่ง (รวมทั้งบริเวณสวนจตุจักร)

คลัสเตอร์นี้มีความตระหนักด้านการรวมตัวค่อนข้างสูง สังเกตได้จากเคยมีการรวมตัวกันมาแล้วอดีต แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ประกอบกับความตั้งใจและความสามารถของผู้นำคลัสเตอร์ ทำให้การรวมตัวในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ โดยที่มุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกัน กำจัดการแข่งขันภายใน จนถึงขั้นมีการ Share order ในที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจจริงของทั้งเครือข่ายโดยมีผู้นำเป็นส่วนประสาน

ในขณะที่กลุ่มช่างตีดาบเหล็กน้ำพี้ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มช่าง จำนวน 32 คน ผู้นำได้แก่ คุณไวพจน์ เพ็งเปิ้น ซึ่งกลุ่มนี้จะมีลักษณะการจัดการแบบต่างคนต่างทำอยู่บ้าง อีกทั้งลักษณะสินค้าดาบที่ผลิตยังค่อนข้างขาดความหลากหลาย

ปัญหาและอุปสรรค:
1. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย
2. ขาดการเรียนรู้เทคนิคซึ่งกันและกัน
3. ขาดหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสนับสนุน ที่มีบทบาทในการพัฒนาและผลักดันคลัสเตอร์ยังมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ ทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง


ข้อเสนอเชิงนโยบาย:
1. จังหวัดอุทัยธานีหรือจังหวัดอุตรดิตถ์ควรมีการจัดทำเป็นโครงการนำร่องหรือจัดเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการสาธิตวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์มีด-ดาบ จากเหล็กกล้า และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรม โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
2. ทั้ง 2 จังหวัดควรมีการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัย การพัฒนา การสร้างนวัตกรรมต่างๆ เช่นกระบวนการผลิต คุณภาพตลอดจนการบริหารจัดการคลัสเตอร์
3. จัดระบบและกลไกในการอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงข้อดีของการดำเนินงานแบบคลัสเตอร์ สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในคลัสเตอร์ ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของคลัสเตอร์ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ


<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th