กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน:
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: เชียงใหม่
กลุ่มจังหวัด: ภาคเหนือตอนบน
 ภาคเศรษฐกิจ กระดาษสาและผลิตภัณฑ์กระดาษสา
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลบ้านต้นเปา ศูนย์พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันธรรมรัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคล ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ GTZ
 หน่วยงานให้ทุน งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 และ GTZ
 ระดับศักยภาพ 1. กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมตัวกัน

ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐาน
ภาพแผนภูมิเครือข่าย (Cluster Map)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้าน (Diamond Analysis)
ผลวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
พันธกิจและเป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะ

<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>


ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th