กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 ที่ตั้ง
หมู่บ้าน: 86/6/103 ตึกสำนักพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ตำบล:
อำเภอ:
จังหวัด: กรุงเทพฯ สมุทรปราการ
กลุ่มจังหวัด: กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 ภาคเศรษฐกิจ ชิ้นส่วนยานยนต์
 ประเภทสินค้า หรือบริการ ภาคอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสถาบันยานยนต์ไทย-เยอรมัน (TGI)
 หน่วยงานให้ทุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ระดับศักยภาพ 4. กลุ่มมีศักยภาพสูง

ข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐาน
ภาพแผนภูมิเครือข่าย (Cluster Map)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้าน (Diamond Analysis)
ผลวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
พันธกิจและเป้าประสงค์
ประเด็นกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะ

<< พิมพ์ข้อมูลคลัสเตอร์ >>


ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th