กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์

1.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

2.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

3.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

4.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

5.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

6.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

7.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

8.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

9.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

10.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

11.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

12.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

13.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

14.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

15.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

16.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

17.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

18.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

19.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

20.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

21.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

22.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

23.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

24.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

25.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

26.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

27.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

28.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

29.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

30.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

31.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you

32.

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th