กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


ผลวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)


จุดเด่น
1. ทำเลที่ตั้งเป็นประตูสู่ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทางทะเลที่ยังคงสภาพสะอาด สงบ และสวยงาม เช่นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หาด น้ำตก เกาะต่าง ๆ และทรัพยากรแร่สินขาว มีพื้นป่าจำนวนมาก บนทิวเขาสลับซ้อนที่เขียวชะอุ่ม ร่มรื่น และอากาศดีตลอดปี

3. น้ำแร่ที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีสุขภาพดีมีปริมาณมาก และกระจายตัวอยู่หลายแห่ง มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อสุขภาพและเพื่อการท่องเที่ยว

4. ชายแดนติดกับพม่าทั้งทางบกและทางน้ำเป็นระยะยาว ซึ่งเริ่มพัฒนาและเป็นแหล่งแรงงาน

5. สังคมเอื้ออาทร ชุมชนแข็งแรง สังคมระนองเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และศาสนา แต่ละกลุ่มได้รักษาและผสมผสานประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มเป็นอย่างดีไม่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกิดขึ้น

6. ประเพณีเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกิจ เช่น ประเพณีงานเทศกาลกาหยู

7. สนามบินอยู่ในตัวจังหวัดจุดด้อย
1. โครงสร้างพื้นฐานที่เข้าสู่ตัวจังหวัดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ดี เช่น ถนน ป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยว

2. การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ประชาชนมีความรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวน้อย

3. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังมีน้อย ส่วนใหญ่จะรวมกันเฉพาะธุรกิจ เช่น ธุรกิจสปา เป็นต้น

4. ขาดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบ One –Stop Serviceโอกาส
1. นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดให้จังหวัดระนองและชุมพร เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเสริมภาคใต้ของกลุ่ม อาศรมสมุทร หรือ Green Between Seas

2. นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการโดยในระดับจังหวัดจะเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

3. จังหวัดระนองกำหนดให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเน้นยุทธศาสตร์ของจังหวัดภาวะคุกคาม
1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นในการก่อสร้างวัตถุโดยขาดการบำรุงดูแลควบคุมรับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว

2. เกิดผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2547 ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประทศลดน้อยลง

3. วัตถุดิบที่จะใช้ในธุรกิจสปา ยังขาดแคลนและนำเข้ามาจากจังหวัดอื่น ๆ
ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th