ระบบฐานข้อมูลคลัสเตอร์ (Cluster Mapping)
 
กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

Hmei7 Indonesian Defacer 0wnz you


ผู้ที่เกี่ยวข้อง

 
บริษัท / หน่วยงาน
ที่อยู่
ชื่อผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก  วราภรณ์ เฉยสอาด 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  นางวันเพ็ญ รัตนกังวาน  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
พาณิชย์จังหวัดชลบุรี  พาณิชย์จังหวัดชลบุรี  ผดุงพงษ์ พรรณ์แผ้ว 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ  แพรวพรรณ เกตุแก้ว 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  อนันต์ อิ่มสมบูรณ์ 
ธุรกิจหลัก ประธานคลัสเตอร์    ชยพล คติกาล 
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท จำกัด (มหาชน)    พีระพงษ์ สุนทรวิภาค 
บริษัท พาร์ทพอต์ย จำกัด    ชวลิต โกวิทพิทยาพงศ์ 
บริษัท โมโตนิคเอเชียนเซอร์วิท จำกัด    ภรรณยศชน คงคราญ 
บริษัท ปากน้ำเกียร์ริ่ง จำกัด    สมเทพ ยิ้มวาสนา 
บจก.โคเอ อินดัสเทรียล เดคอร์     
บจก.ไคลแอนท์ส     
บจก.จักรยานสยามอุตสาหกรรม     
บจก.จีวีแอคเซสเซอรีส์     
บจก.เจริญลาภ ออโตพาร์ท     
บจก.ซิลเวอร์ สเปอร์     
บจก.ซี เค ซี เอ็นจิเนียริ่ง     
บจก.ซี พี ไอ อินดัสตรี้     
โรงงานทริปเปิ้ลทรี     
บจก.ที เค ซี ออโต้พาร์ท     
บจก.ที เอส เค แฟคตอรี่     
บจก.ไทยนิตโชอิ     
บจก.ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง     
บจก.ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973)     
บจก.ไทย โระคุฮะ     
บจก.ไทยออโตแมช     
บจก.บี เค เจ เอนจิเนียริ่ง     
บจก.บี พี สตีลเวิร์ค     
บจก.บี โอ โอ อะไหล่     
ปากน้ำเกียร์ริ่ง     
บจก.พัฒนยนต์ สหัสวรรษ     
บจก.มิลเลนเนียม สตีล     
บจก.วิท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซสเมนท์     
บจก.เวสเทิร์นพาร์ท อินเตอร์แมค     
บจก.สยาม ซัสเพนชัน อินโนเวชัน     
บจก.สยามฟูรูกาวาเทรดดิ้ง     
บจก.สยามอีเล็กทริเคิลพาร์ท     
บจก.สรายุทธ์แมชชินเวอคซ     
บจก.สื่ออินดัสเทรียล     
บจก.หงส์กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค๊ทติ้ง     
บจก.ออล ซีซันส์ อินโนเวชั่น     
บจก.อินเตอร์ มิกส์ ชูวส์     
บจก.เอ บิล อาร์ต อินดัสเตรียล     
บจก.เอ็นไซน์ เซอร์วิส     
บจก.เอราวัณรับเบอร์     
บจก.เอส เค เมทัล เซอร์วิส     
บจก.เอส ซี ซี เทค     
บจก.เอส. วาย. เค. แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์     
หจก.เอส.เอส.ดี โปรดักส์     
บจก.โอ.อี.ไอ พาร์ท     
บจก.ฮาร์เบอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์     
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9    วันเพ็ญ รัตนกังกาล 
วท.สัตหีบ สถาบันการอาชีวศึกษาตะวันออก    ธีรยุทธ นุ้ยนุ่น 
บ. ไทยมอเตอร์เชน จำกัด    ออมสิน เลิศพนาสิน 
บ. ศรีเจริญชัย สมุทรปราการ    สมเกียรติ ชูพรรคเจริญ 
บ. คลัสเตอร์โปร์ จำกัด    วรจิต มโนการ 
SMEs 007 Plus    คุณธนัติ ศรีปรางค์ 
SMEs 007 Plus    จารุพร นอบน้อม 
SMEs 007 Plus    ทักษิณา สติมานนท์ 
SMEs 007 Plus    กรุณา จีนถนอม 
SMEs 007 Plus    เจษฎา วัชรพฤกษ์ 
SMEs 007 Plus    บัวพร สาระพร 
สถาบันยานยนต์    รัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกร 
สถาบันยานยนต์    วิริยะ มนตรี 
จี.วี. แอคซสเซอรีส์ จัดกัด    สุรชัย พิพัฒน์ศิริศักดิ์ 
เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัด    ก้องเกียรติ พรสุวรรณกุล 
เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัด    กฤติน พรสุวรรณกุล 
บ. พัฒนยนต์ สหัสวรรษ จำกัด    พิศิษฏ์ ลีละพัฒนา 
สื่ออินดัสเทรียล จำกัด    ชนิดา ดลบันดาลโชค 
ซี.เค.ซี.เอ็นจิเนริ่ง จำกัด    ศรีเกษม เยี่ยมแสนสุข 
ซี.เค.ซี.เอ็นจิเนริ่ง จำกัด    ศาตพร เยี่ยมแสนสุข 
P M AUTOCARE 1998    วัชระ สุวรรณชาติ 
SME BANK    นิคม จิมไธสง 
Decho Mould & Die Cast สมุทรปราการ    ชลวิทย์ ไตรวิทยาคุณ 
ประธานสมาคม AT SME    เพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด 
SME BANK    นิรมล เตชะธนาทรัพย์ 
SME BANK    บุญชอบ ครุธบัว 
SMEs 007 Plus จ. นนทบุรี    ชัยพันธุ์ คล้ายชัง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. บูรพา    วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข 
อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สมหลมมอเตอร์ จำกัด    ธนิต ว่องวัฒนาศิษย์ 
บริษัท เอราวัณ รับเบอร์ จำกัด    สุรศักดิ์ มารีนุเคราะห์ 
อุตสาหกรรมสนับสนุน SME Bank  ชลบุรี  สมมิตร จันทรสุขสันต์ 
หน่วยงานเฉพาะทาง /
สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยสัตหีบ    เอกชัย หมื่นใจกล้า 
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)    ทวีศักดิ์ แสงพิทักษ์ 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ    สาทร สรรค์พิพัฒน์ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี    ภัทรทร นิรมวิทย์ 
สถาบันยานยนต์    รัฐภูมิ พงศกรพฤฒิกุล 
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ    สาทร สรรค์พิพัฒน์ 
องค์กร สมาคม
หน่วยงานที่สนับสนุนคลัสเตอร์
     

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th