กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4  Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก
โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping)
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

รายงานฉบับสมบูรณ์

หน้าปก และสารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ผลการทบทวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคลัสเตอร์

บทที่ 3 แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์

บทที่ 4 ผลการศึกษาและสำรวจข้อมูล

บทที่ 5 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รายชื่อคณะกรรมการและคณะวิจัย


ภาคผนวก

หน้าปกภาคผนวก และสารบัญ

1. การศึกษา 40 คลัสเตอร์

2. รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของ 20 คลัสเตอร์ที่ศึกษาเชิงลึก

3. รายชื่อกลุ่มการผลิตและบริการ 322 กลุ่มจากการสำรวจข้อมูลทุติยภูมิทั่วประเทศ

4. แบบสำรวจข้อมูล

5. สรุปผลการสัมมนา

ย้อนกลับ          

 

  สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th