กลับหน้าหลัก
ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ 60 คลัสเตอร์ จาก 152 คลัสเตอร์
ผลการประเมินคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพ และสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

ดูข้อมูล
เลือกคลัสเตอร์ตามระดับศักยภาพ
กลุ่มที่ 3 Developing Clusterกลุ่มที่ 4 Hi Potential Cluster
กลุ่มที่ 1 Initiation/Formation Clusterกลุ่มที่ 2 Seeking Direction
คลิกเพื่อดูคำอธิบายระดับศักยภาพ

 

 
 
หนัาหลัก

โครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping)
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ การพัฒนาคลัสเตอร์ (Cluster Development) เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย
 • ความเป็นมาของโครงการ
 • วัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ขั้นตอนการศึกษา
 • ผลการศึกษา
 • -  กลุ่มการผลิตและบริการที่มีคุณลักษณะเป็นคลัสเตอร์เบื้องต้น 152 คลัสเตอร์
  -  คลัสเตอร์ที่มีการสำรวจศักยภาพเบื้องต้น 60 คลัสเตอร์
  -  คลัสเตอร์ที่มีการสำรวจข้อมูลเชิงลึก 20 คลัสเตอร์
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 •  

    สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                    

  โทรศัพท์: 0-2282-0811    อีเมล์: admin@cm.nesdb.go.th